Nyckeltalsdefinitioner

Duni använder sig av finansiella mått som i vissa fall inte är definierade av IFRS utan är så kallade alternativa nyckeltal. Syftet är att ge ytterligare information som bidrar till en bättre och mer renodlad jämförelse av utvecklingen från år till år. Duni definierar sina nyckeltal enligt nedan.

Antal anställda
Antalet aktiva heltidsanställda vid periodens slut.

Avkastning på eget kapital
Årets resultat som procentandel av eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Operativt rörelseresultat som procentandel av sysselsatt kapital.

Bruttomarginal
Bruttoresultat som procentandel av försäljning.

EBIT
Redovisat rörelseresultat.

EBIT marginal
EBIT som procentandel av försäljning.

EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA marginal
EBITA som procentandel av försäljning.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

EBITDA marginal
EBITDA som procentandel av försäljning.

Kostnad för sålda varor
Kostnad för sålda varor, inklusive produktions- och logistikkostnader.

Operativt resultat
EBIT minus omstruktureringskostnader, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med förvärv.

Operativ rörelsemarginal
Operativt resultat som procentandel av försäljning.

P/E tal
Aktuell aktiekurs i förhållande till vinst per aktie.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och pensioner minskat med likvida medel och räntebärande fordringar.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld i förhållande till totalt eget kapital.

Sysselsatt kapital
Icke räntebärande anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, exklusive uppskjuten skattefordran, med avdrag för icke räntebärande skulder.

Valutajusterad
Siffor som justerats för effekter av valutakursdifferenser i samband med konsolidering. 2017 års siffror beräknade med 2016 års valutakurser. Effekter av omsättning av balansposter ingår inte.

Vinst per aktie
Resultatet för perioden delat med det genomsnittliga antalet aktier.

Avstämning mellan operativt resultat och rörelseresultat

MSEK 2017 2016
Operativt resultat 491 502
Omstruktureringskostnader 0 -10
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -34 -27
Verkligt värde allokeringar i samband med förvärv -1 -1
Redovisat rörelseresultat (EBIT) 456 463