Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill  1 617 1 577 1 455 1 463 1 249
Övriga immateriella anläggningstillgångar  294 304 275 311 78
Materiella anläggningstillgångar  1 080 951 857 851 723
Finansiella anläggningstillgångar  51 67 98 140 180
Summa anläggningstillgångar  3 042 2 899 2 684 2 765 2 230
Varulager  627 548 500 503 434
Kundfordringar  798 730 660 743 658
Övriga fordringar  139 124 131 69 148
Likvida medel  227 186 203 205 225
Summa omsättningstillgångar  1 791 1 588 1 494 1 563 1 465
SUMMA TILLGÅNGAR  4 833 4 487 4 178 4 328 3 695
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  2 509 2 406 2 345 2 193 2 099
Innehav utan bestämmande inflytande  85 80
Totalt eget kapital  2 594 2 486 2 345 2 193 2 099
Långfristiga finansiella skulder  642 676 552 11 492
Övriga långfristiga skulder  399 402 360 394 263
Summa långfristiga skulder  1 041 1 079 912 405 755
Leverantörsskulder  428 373 352 341 348
Kortfristiga finansiella skulder  197 818
Övriga kortfristiga skulder  573 549 568 572 493
Summa kortfristiga skulder  1 197 922 920 1 731 841
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 833 4 487 4 178 4 328 3 695