Femårsöversikt, balansräkning, koncernen

MSEK 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 1 617 1 577 1 455 1 463 1 249
Övriga immateriella anläggningstillgångar 294 304 275 311 78
Materiella anläggningstillgångar 1 080 951 857 851 723
Finansiella anläggningstillgångar 51 67 98 140 180
Summa anläggningstillgångar 3 042 2 899 2 684 2 765 2 230
Varulager 627 548 500 503 434
Kundfordringar 798 730 660 743 658
Övriga fordringar 139 124 131 69 148
Likvida medel 227 186 203 205 225
Summa omsättningstillgångar 1 791 1 588 1 494 1 563 1 465
SUMMA TILLGÅNGAR 4 833 4 487 4 178 4 328 3 695
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 509 2 406 2 345 2 193 2 099
Innehav utan bestämmande inflytande 85 80
Totalt eget kapital 2 594 2 486 2 345 2 193 2 099
Långfristiga finansiella skulder 642 676 552 11 492
Övriga långfristiga skulder 399 402 360 394 263
Summa långfristiga skulder 1 041 1 079 912 405 755
Leverantörsskulder 428 373 352 341 348
Kortfristiga finansiella skulder 197 818
Övriga kortfristiga skulder 573 549 568 572 493
Summa kortfristiga skulder 1 197 922 920 1 731 841
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 833 4 487 4 178 4 328 3 695