Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR 12345
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill  1 617 1 577
Kundrelationer  240 250
Aktiverade utvecklingskostnader  30 40
Varumärken, programvaror och licenser  25 14
Summa immateriella anläggningstillgångar  1 911 1 881
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22  385 299
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23  522 514
Inventarier, verktyg och installationer 24  89 74
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25  83 64
Summa materiella anläggningstillgångar  1 080 951
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19  49 65
Andra långfristiga fordringar 27  2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar  51 67
Summa anläggningstillgångar  3 042 2 899
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter  165 146
Varor under tillverkning  8 6
Färdigvarulager och handelsvaror  435 384
Förskott till leverantörer  18 11
Summa varulager  627 548
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28  798 730
Derivatinstrument 29  2 1
Skattefordringar  23 14
Övriga fordringar 28  84 80
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30  30 30
Summa kortfristiga fordringar  937 855
Likvida medel  227 186
Summa omsättningstillgångar  1 791 1 588
SUMMA TILLGÅNGAR 32  4 833 4 487
EGET KAPITAL OCH SKULDER 12345
Eget kapital
Aktiekapital 20  59 59
Övrigt tillskjutet kapital  1 681 1 681
Reserver  65 59
Balanserad vinst inklusive årets resultat  704 606
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  2 509 2 406
Innehav utan bestämmande inflytande  85 80
Totalt eget kapital  2 594 2 486
Långfristiga skulder 31
Checkräkningskredit 31  2 14
Banklån 31  637 659
Finansiell leasingskuld 31  4 3
Derivatinstrument 29  17 8
Uppskjuten skatteskuld 19  138 126
Avsättningar till pensioner 33  244 268
Summa långfristiga skulder  1 041 1 079
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  428 373
Skatteskulder  41 25
Banklån kort 31 197
Derivatinstrument 29  11 12
Övriga skulder  83 78
Avsättning till omstruktureringsreserv 9  6 12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34  432 423
Summa kortfristiga skulder  1 197 922
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32, 35  4 833 4 487