Balansräkning, koncernen

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 1 617 1 577
Kundrelationer 240 250
Aktiverade utvecklingskostnader 30 40
Varumärken, programvaror och licenser 25 14
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 911 1 881
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 385 299
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 522 514
Inventarier, verktyg och installationer 24 89 74
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 83 64
Summa materiella anläggningstillgångar 1 080 951
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 19 49 65
Andra långfristiga fordringar 27 2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 51 67
Summa anläggningstillgångar 3 042 2 899
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Råvaror och förnödenheter 165 146
Varor under tillverkning 8 6
Färdigvarulager och handelsvaror 435 384
Förskott till leverantörer 18 11
Summa varulager 627 548
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 798 730
Derivatinstrument 29 2 1
Skattefordringar 23 14
Övriga fordringar 28 84 80
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 30 30
Summa kortfristiga fordringar 937 855
Likvida medel 227 186
Summa omsättningstillgångar 1 791 1 588
SUMMA TILLGÅNGAR 32 4 833 4 487
EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2, 3, 4, 5
Eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Övrigt tillskjutet kapital 1 681 1 681
Reserver 65 59
Balanserad vinst inklusive årets resultat 704 606
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 509 2 406
Innehav utan bestämmande inflytande 85 80
Totalt eget kapital 2 594 2 486
Långfristiga skulder 31
Checkräkningskredit 31 2 14
Banklån 31 637 659
Finansiell leasingskuld 31 4 3
Derivatinstrument 29 17 8
Uppskjuten skatteskuld 19 138 126
Avsättningar till pensioner 33 244 268
Summa långfristiga skulder 1 041 1 079
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 428 373
Skatteskulder 41 25
Banklån kort 31 197
Derivatinstrument 29 11 12
Övriga skulder 83 78
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 6 12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 432 423
Summa kortfristiga skulder 1 197 922
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32, 35 4 833 4 487