Förändring av eget kapital i moderbolaget

MSEK Aktie- kapital Reserv-fond Uppskriv-ningsfond Fond för utvecklings-kostnader Omräknings-reserv Kassaflödes-reserv Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2016-01-01 59 11 13 0 7 −7 1 719 1 802
Totalresultat
Årets totalresultat -1 178 178
Summa årets totalresultat 0 0 0 0 0 -1 178 178
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2015 −235 −235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 0 −235 −235
Ingående balans 2017-01-01 59 11 13 0 7 -7 1 661 1 744
Totalresultat
Årets totalresultat 2 284 286
Summa årets totalresultat 0 0 0 0 0 2 284 286
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2016 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 0 -235 -235
Avsättning till fond för utvecklingskostnader 1 -1 0
Omföring* 26 -26 0
Utgående balans 2017-12-31 59 11 13 1 33 -5 1 683 1 794

*Avser omföring av historiska ackumulerade omräkningsdifferenser som tidigare bokats i fritt eget kapital.