Förändring av eget kapital i moderbolaget

MSEK Aktie- kapital Reserv-fond Uppskriv-ningsfond Fond för utvecklings-kostnader Omräknings-reserv Kassaflödes-reserv Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående balans 2016-01-01 59 11 13  0 7 −7 1 719 1 802
Totalresultat    
Årets totalresultat  – -1 178 178
Summa årets totalresultat 0 0 0  0 0 -1 178 178
Transaktioner med ägare            
Utdelning till aktieägare avseende 2015  – −235 −235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0  0 0 0 −235 −235
Ingående balans 2017-01-01  59  11  13  0 7  -7  1 661  1 744
Totalresultat
Årets totalresultat  –  –  –  –  –  2  284  286
Summa årets totalresultat  0  0  0  0 0  2  284  286
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2016  –  –  –  –  –  –  -235  -235
Totala transaktioner med ägare  0  0  0  0  0  0  -235  -235
Avsättning till fond för utvecklingskostnader  –  –  – 1  –  – -1 0
Omföring*  –  –  –  – 26  – -26 0
Utgående balans 2017-12-31  59  11  13  1 33  -5  1 683  1 794

*Avser omföring av historiska ackumulerade omräkningsdifferenser som tidigare bokats i fritt eget kapital.