Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Kassaflödes-reserv Verkligt värde reserv* Balanserad vinst inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital
Ingående balans 2016-01-01 59 1 681 59 -6 13 539 2 345
Totalresultat
Årets resultat -6 -1 302 5 300
Summa årets totalresultat 0 0 6 -1 0 302 5 300
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterbolag 75 75
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2015 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 235 0 235
Ingående balans 2017-01-01 59 1 681 53 -7 13 606 80 2 486
Totalresultat
Årets resultat 4 2 333 5 343
Summa årets totalresultat 0 0 4 2 0 333 5 343
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterbolag 0 0
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2016 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 -235 0 -235
Utgående balans 2017-12-31 59 1 681 57 -5 13 704 85 2 594

* Verkligt värde reserv avser omvärdering av mark enligt tidigare redovisningsprinciper. Det omvärderade beloppet antogs som anskaffningsvärde i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1.