Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Kassaflödes-reserv Verkligt värde reserv* Balanserad vinst inkl årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital
Ingående balans 2016-01-01 59 1 681 59 -6 13 539 2 345
Totalresultat
Årets resultat -6 -1 302 5 300
Summa årets totalresultat 0 0 6 -1 0 302 5 300
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterbolag  –  –  –  –  –  – 75  75
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2015 -235 -235
Totala transaktioner med ägare 0 0 0 0 0 235 0 235
Ingående balans 2017-01-01  59  1 681  53  -7  13  606  80  2 486
Totalresultat
Årets resultat  –  –  4  2  –  333  5  343
Summa årets totalresultat  0  0  4  2  0  333  5  343
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterbolag  –  –  –  –  –  –  0  0
Transaktioner med ägare
Utdelning till aktieägare avseende 2016  –  –  –  –  –  -235  –  -235
Totala transaktioner med ägare  0  0  0  0  0  -235  0  -235
Utgående balans 2017-12-31  59  1 681  57  -5  13  704  85  2 594

* Verkligt värde reserv avser omvärdering av mark enligt tidigare redovisningsprinciper. Det omvärderade beloppet antogs som anskaffningsvärde i enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1.