Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat 456 463
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 141 141
Erhållen ränta 0 1
Erlagd ränta -12 -11
Betald inkomstskatt -88 -117
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 497 478
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -57 -18
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar -49 -42
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -3 6
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 56 9
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 5 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten 449 446
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten: 31
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 -222 -166
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -15 -12
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 3 0
Förvärv av dotterbolag 38 -59 -124
Förändring av andra långfristiga skulder 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -293 -300
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten: 31
Utdelning till aktieägare -235 -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder -32 -9
Amortering av skuld -488 -191
Upptagna lån 640 277
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten -115 -159
Årets kassaflöde 41 -12
Likvida medel vid årets ingång 186 203
Kursdifferens i likvida medel 0 -6
Likvida medel vid årets utgång 227 186