Kassaflödesanalys för koncernen

MSEK Not 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat  456 463
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36  141 141
Erhållen ränta  0 1
Erlagd ränta  -12 -11
Betald inkomstskatt  -88 -117
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  497 478
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -57 -18
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar  -49 -42
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar  -3 6
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder  56 9
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder  5 14
Kassaflöde från den löpande verksamheten  449 446
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:  31
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22232425  -222 -166
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -15 -12
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  – 3
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  3 0
Förvärv av dotterbolag  38  -59 -124
Förändring av andra långfristiga skulder  – 0
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten  -293 -300
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:  31
Utdelning till aktieägare  -235 -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder  -32 -9
Amortering av skuld  -488 -191
Upptagna lån  640 277
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten  -115 -159
Årets kassaflöde    41 -12
Likvida medel vid årets ingång  186 203
Kursdifferens i likvida medel  0 -6
Likvida medel vid årets utgång  227 186