Rapport över totalresultat för moderbolaget

MSEK 2017 2016
Årets resultat  284 178
Övrigt totalresultat*
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter**  -2 0
Kassaflödessäkring  2 -1
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt  1 -1
Årets summa totalresultat  285 178
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  285 178

* Moderbolaget har inget totalresultat klassificerat som; poster som inte ska återföras i resultaträkningen.

**Avser en turkisk filial vilken inte har någon skatteeffekt.