Resultaträkning, moderbolaget

MSEK Not* 2017 2016
Intäkter 56  1 160 1 140
Kostnad för sålda varor 68910  -1 050 -1 023
Bruttoresultat  110 117
Försäljningskostnader 89  -122 -121
Administrationskostnader 8911  -160 -158
Forsknings- och utvecklingskostnader 8  -5 -5
Övriga rörelseintäkter 14  247 256
Övriga rörelsekostnader 815  -44 -151
Rörelseresultat 16  26 -63
Resultat från finansiella poster 1617
Intäkter från andelar i koncernföretag 18  290 273
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  22 25
Räntekostnader och liknande kostnader  -16 -22
Finansiella poster netto  297 277
Resultat efter finansiella poster    323 214
Skatt på årets resultat 19  -39 -35
Årets resultat  284 178