Resultaträkning, moderbolaget

MSEK Not* 2017 2016
Intäkter 5, 6 1 160 1 140
Kostnad för sålda varor 6, 8, 9, 10 -1 050 -1 023
Bruttoresultat 110 117
Försäljningskostnader 8, 9 -122 -121
Administrationskostnader 8, 9, 11 -160 -158
Forsknings- och utvecklingskostnader 8 -5 -5
Övriga rörelseintäkter 14 247 256
Övriga rörelsekostnader 8, 15 -44 -151
Rörelseresultat 16 26 -63
Resultat från finansiella poster 16, 17
Intäkter från andelar i koncernföretag 18 290 273
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 22 25
Räntekostnader och liknande kostnader -16 -22
Finansiella poster netto 297 277
Resultat efter finansiella poster 323 214
Skatt på årets resultat 19 -39 -35
Årets resultat 284 178