Balansräkning, moderbolaget

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR 12345
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill  0 0
Aktiverade utvecklingskostnader  19 27
Varumärken, programvaror och licenser  21 9
Summa immateriella anläggningstillgångar  40 36
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22  12 13
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23  8 8
Inventarier, verktyg och installationer 24  3 2
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25  2 1
Summa materiella anläggningstillgångar  25 24
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2638  932 884
Uppskjuten skattefordran 19  19 24
Andra långfristiga fordringar, internt 27  1 624 1 484
Summa finansiella anläggningstillgångar  2 575 2 392
Summa anläggningstillgångar    2 640 2 452
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Varor under tillverkning  0 0
Färdigvarulager och handelsvaror  88 89
Förskott till leverantörer  10 7
Summa varulager  98 96
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28  112 103
Derivatinstrument 29  2 1
Fordringar hos koncernföretag 28  32 51
Skattefordringar  5 5
Övriga fordringar 28  13 21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30  14 14
Summa kortfristiga fordringar  178 196
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 28  138 121
Kassa och bank  157 119
Summa omsättningstillgångar  572 240
SUMMA TILLGÅNGAR 32  3 211 2 983
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20  59 59
Reservfond  11 11
Uppskrivningsfond  13 13
Fond för utvecklingskostnader 1
Summa bundet eget kapital  84 83
Fritt eget kapital
Balanserad vinst  1 425 1 483
Årets resultat  284 178
Summa fritt eget kapital    1 709 1 661
Summa eget kapital  1 794 1 744
Avsättningar
Avsättningar till pensioner 33  97 100
Uppskjuten skatteskuld 33 12
Summa avsättningar  109 100
Långfristiga skulder
Banklån 31  637 659
Derivatinstrument 29  5 8
Summa långfristiga skulder  642 667
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  60 64
Skulder till koncernbolag  270 305
Banklån 31 197
Derivatinstrument 29  11 12
Skatteskulder  22
Övriga skulder  26 15
Avsättning till omstruktureringsreserv 9  2 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34  78 70
Summa kortfristiga skulder  667 472
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32  3 211 2 983