Balansräkning, moderbolaget

MSEK Not 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR 1, 2, 3, 4, 5
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 21
Goodwill 0 0
Aktiverade utvecklingskostnader 19 27
Varumärken, programvaror och licenser 21 9
Summa immateriella anläggningstillgångar 40 36
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 22 12 13
Maskiner och andra tekniska anläggningar 23 8 8
Inventarier, verktyg och installationer 24 3 2
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 25 2 1
Summa materiella anläggningstillgångar 25 24
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 26, 38 932 884
Uppskjuten skattefordran 19 19 24
Andra långfristiga fordringar, internt 27 1 624 1 484
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 575 2 392
Summa anläggningstillgångar 2 640 2 452
Omsättningstillgångar
Varulager 10
Varor under tillverkning 0 0
Färdigvarulager och handelsvaror 88 89
Förskott till leverantörer 10 7
Summa varulager 98 96
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 112 103
Derivatinstrument 29 2 1
Fordringar hos koncernföretag 28 32 51
Skattefordringar 5 5
Övriga fordringar 28 13 21
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 14 14
Summa kortfristiga fordringar 178 196
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 28 138 121
Kassa och bank 157 119
Summa omsättningstillgångar 572 240
SUMMA TILLGÅNGAR 32 3 211 2 983
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 59 59
Reservfond 11 11
Uppskrivningsfond 13 13
Fond för utvecklingskostnader 1
Summa bundet eget kapital 84 83
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 425 1 483
Årets resultat 284 178
Summa fritt eget kapital 1 709 1 661
Summa eget kapital 1 794 1 744
Avsättningar
Avsättningar till pensioner 33 97 100
Uppskjuten skatteskuld 33 12
Summa avsättningar 109 100
Långfristiga skulder
Banklån 31 637 659
Derivatinstrument 29 5 8
Summa långfristiga skulder 642 667
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 60 64
Skulder till koncernbolag 270 305
Banklån 31 197
Derivatinstrument 29 11 12
Skatteskulder 22
Övriga skulder 26 15
Avsättning till omstruktureringsreserv 9 2 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 78 70
Summa kortfristiga skulder 667 472
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32 3 211 2 983