Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat 26 -63
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 -13 118
Erhållen ränta 22 25
Erhållna utdelningar 138 159
Erlagd ränta -14 -7
Betald inkomstskatt 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 159 232
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager 3 -10
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar 14 -14
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar -1 -7
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder 1 16
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 1 -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 -16
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21 -13 -11
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22, 23, 24, 25 -9 -5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag -43 15
Förvärv av dotterbolag -49 -117
Förändring av räntebärande fordringar 37 1
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten -77 -116
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare -235 -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder 21 24
Amortering av skuld -488 -191
Upptagna lån 640 277
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten -62 -125
Årets kassaflöde 38 -25
Likvida medel vid årets ingång 119 144
Likvida medel vid årets utgång 157 119