Kassaflödesanalys för moderbolaget

MSEK Not 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Rörelseresultat  26 -63
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36  -13 118
Erhållen ränta  22 25
Erhållna utdelningar  138 159
Erlagd ränta  -14 -7
Betald inkomstskatt  0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  159 232
Förändring av rörelsekapital:
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  3 -10
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar  14 -14
Ökning(-)/minskning(+) av fordringar  -1 -7
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder  1 16
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder  1 -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten  18 -16
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten:
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 21  -13 -11
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22232425  -9 -5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0
Förändring i nettoutlåning till koncernbolag  -43 15
Förvärv av dotterbolag  -49 -117
Förändring av räntebärande fordringar  37 1
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten  -77 -116
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten:
Utdelning till aktieägare  -235 -235
Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder  21 24
Amortering av skuld  -488 -191
Upptagna lån  640 277
Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten  -62 -125
Årets kassaflöde    38 -25
Likvida medel vid årets ingång  119 144
Likvida medel vid årets utgång  157 119