Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Intäkter  4 441 4 271  4 200 3 870 3 349
Kostnad för sålda varor  -3 177 -3 039  -2 959 -2 736 -2 366
Bruttoresultat  1 264 1 231  1 241 1 134 983
Försäljningskostnader  -505 -483  -476 -456 -436
Administrationskostnader  -261 -245  -240 -211 -173
Forsknings- och utvecklingskostnader  -8 -8  -10 -11 -15
Övriga rörelseintäkter  12 10  13 4 0
Övriga rörelsekostnader  -47 -43  -37 -27 -7
Rörelseresultat  456 463  490 433 352
Finansiella intäkter  0 1  2 5 7
Finansiella kostnader  -18 -23  -33 -24 -26
Finansiella poster netto  -17 -22  -31 -19 -19
Resultat efter finansiella poster  439 441  459 414 334
Inkomstskatt  -106 -107  -113 -113 -79
Årets resultat från kvarvarande verksamheter  334 334  346 302 254
     
Årets resultat från avvecklade verksamheter  – 4 18 13
     
Årets resultat  334 334 350 319 267
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  329 332 350 319 267
Innehav utan bestämmande inflytande  5 2