Femårsöversikt, resultaträkning, koncernen

MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Intäkter 4 441 4 271 4 200 3 870 3 349
Kostnad för sålda varor -3 177 -3 039 -2 959 -2 736 -2 366
Bruttoresultat 1 264 1 231 1 241 1 134 983
Försäljningskostnader -505 -483 -476 -456 -436
Administrationskostnader -261 -245 -240 -211 -173
Forsknings- och utvecklingskostnader -8 -8 -10 -11 -15
Övriga rörelseintäkter 12 10 13 4 0
Övriga rörelsekostnader -47 -43 -37 -27 -7
Rörelseresultat 456 463 490 433 352
Finansiella intäkter 0 1 2 5 7
Finansiella kostnader -18 -23 -33 -24 -26
Finansiella poster netto -17 -22 -31 -19 -19
Resultat efter finansiella poster 439 441 459 414 334
Inkomstskatt -106 -107 -113 -113 -79
Årets resultat från kvarvarande verksamheter 334 334 346 302 254
Årets resultat från avvecklade verksamheter 4 18 13
Årets resultat 334 334 350 319 267
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 329 332 350 319 267
Innehav utan bestämmande inflytande 5 2