Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2017 2016
Intäkter 5, 6 4 441 4 271
Kostnad för sålda varor 6, 7, 8, 9, 10 -3 177 -3 039
Bruttoresultat 1 264 1 231
Försäljningskostnader 7, 8, 9 -505 -483
Administrationskostnader 7, 8, 9, 11 -261 -245
Forsknings- och utvecklingskostnader 7, 8 -8 -8
Övriga rörelseintäkter 14 12 10
Övriga rörelsekostnader 7, 8, 15 -47 -43
Rörelseresultat 5, 16 456 463
Resultat från finansiella poster 16, 17
Finansiella intäkter 0 1
Finansiella kostnader -18 -23
Finansiella poster netto -17 -22
Resultat efter finansiella poster 439 441
Inkomstskatt 19 -106 -107
Årets resultat 334 334
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 329 332
Innehav utan bestämmande inflytande 5 2
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året: 20
Före och efter utspädning 6,99 7,06