Resultaträkning, koncernen

MSEK Not* 2017 2016
Intäkter 56  4 441 4 271
Kostnad för sålda varor 678910  -3 177 -3 039
Bruttoresultat  1 264 1 231
Försäljningskostnader  789  -505 -483
Administrationskostnader  78911  -261 -245
Forsknings- och utvecklingskostnader  78  -8 -8
Övriga rörelseintäkter  14  12 10
Övriga rörelsekostnader  7815  -47 -43
Rörelseresultat  516  456 463
Resultat från finansiella poster 1617
Finansiella intäkter  0 1
Finansiella kostnader  -18 -23
Finansiella poster netto  -17 -22
Resultat efter finansiella poster    439 441
Inkomstskatt 19  -106 -107
Årets resultat    334 334
Resultat hänförligt till:  
Moderbolagets aktieägare  329 332
Innehav utan bestämmande inflytande  5 2
Resultat per aktie (uttryckt i kr per aktie), räknat på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare under året:  20
Före och efter utspädning  6,99 7,06