Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2017 2016
Årets resultat 334 334
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen 4 -30
Summa 4 -30
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 3 -3
Kassaflödessäkring 2 -1
Summa 5 -4
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt: 10 -34
Årets summa totalresultat 343 300
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 338 295
Innehav utan bestämmande inflytande 5 5