Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK 2017 2016
Årets resultat  334 334
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen  4 -30
Summa  4 -30
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter  3 -3
Kassaflödessäkring  2 -1
Summa  5 -4
Årets övriga totalresultat, netto efter skatt:  10 -34
Årets summa totalresultat  343 300
Årets summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare  338 295
Innehav utan bestämmande inflytande  5 5