Årsredovisning 2018

Tema 2018

Utforska

Vad kommer Goodfoodmood® att innebära 2023?
Vilka trender är det som påverkar oss då?
Och vilka kundbehov styr hur Duni formar sitt erbjudande?

 

Dunis strategi för 2019–2023 ska stärka företaget och vår position på marknaden, både på kort och lång sikt. För att det ska lyckas måste kunderna alltid stå i centrum för det vi gör.

Vi ska bli ännu bättre på att fånga upp och förstå – och tillfredsställa – deras behov under kundresans olika faser. Det kommer att speglas i våra årsberättelsers övergripande teman – Utforska 2018, Upplev 2019 och Utveckla 2020.

Det är vår målsättning att forma vår verksamhet så att vi blir den självklara partnern i en värld där kundanpassning, miljöfrågor och digitalisering blir allt viktigare.

Årets tema Utforska innebär bland annat att vi verkligen kommer att anstränga oss för att förstå hur vi kan inspirera våra kunder och hjälpa dem att göra hållbara val som är bra för miljön.

Det kommer att bli en spännande resa.

Detta är Duni

VD har ordet

”I en utmanande omvärld har vi fått bekräftat att Duni är på rätt väg, med en stark organisation och ett starkt erbjudande.”

De levererar det goda

Innovation

Table Top

Meal Service

Consumer

New Markets

Året i korthet

En ny strategi och
viktiga förvärv

BioPak Pty Ltd. i Australien förvärvas och konsolideras inom New Markets. Företagets miljöanpassade engångsförpackningar blir mycket viktiga för Dunis fortsatta expansion i Asien och Oceanien.

Marielle Noble utses till Customer Experience Director som ett led i den nya strategins ökade kundfokus.

Magnus Carlson efterträder Thomas Lööb som Corporate Development Director.

Förvärvet av Biopac UK Ltd. i Storbritannien stärker Meal Service och Dunis erbjudande av hållbara engångsförpackningar i Europa.

Tre stora marginalförbättrande initiativ lanserades för att förbättra resultatet och möta utmaningen med höga massapriser.

Investeringen i ökad kapacitet för produktion av det viktiga materialet airlaid har genomförts. Materialet används bland annat till produktgrupperna Dunilin® och Dunisoft®.

En ny strategi lanseras som en plattform för tillväxt med syfte att göra Duni ännu mer kundfokuserat och hållbart.

Duni utökar sitt redan breda spektrum av plastfria och hållbara alternativ under varumärket ecoecho®.

Duni inledde ett samarbete med Mitt Liv, ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle med syfte att stärka Dunis mångfaldsarbete.

Operativ rörelsemarginal

8,7 %

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 8,7 (11,1) procent

Nettoomsättning

4 927 MSEK

Nettoomsättningen ökade till 4 927 (4 441) MSEK

Operativt resultat

430 MSEK

Operativt resultat uppgick till 430 (491) MSEK

Utdelning

5,00 SEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie

NYCKELTAL, MSEK 1), 2)

2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 4 927 4 441 4 271 4 200 3 870
Operativt resultat* 430 491 502 528 452
Operativt EBITDA* 583 630 632 656 572
Rörelseresultat, EBIT 351 456 463 493 433
EBITDA 546 629 622 622 556
Resultat före skatt 328 439 441 459 414
Årets resultat 249 334 334 346 302
Föreslagen utdelning SEK/Aktie 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50
Eget kapital 2 616 2 594 2 486 2 345 2 193
Avkastning på eget kapital, % 9,5% 12,9 13,4 14,8 13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,6% 14,4 15,8 18,6 15,4
Antal anställda 2 477 2 362 2 279 2 082 2 092

 

* Operativt resultat och operativt EBITDA är alternativa nyckeltal som Duni styr sin verksamhet på. Det avser rörelseresultat, EBIT minus avskrivningar på immaterialla tillgångar identifierade vid förvärv, omstruktureringskostnader och verkligt värde allokeringar.
1) Avser kvarvarande verksamheter för 2015 och bakåt. Den avvecklade hygienverksamheten har räknats om och redovisas enligt IFRS på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter.
2) Nyckeltalen avseende 2016 och framåt inkluderar innehav utan bestämmande inflytande.

Nettoomsättning och operativt resultat, MSEK