Aktien

Under 2018 sjönk kursen med 19 procent, stängningskursen den 31 december 2018 var SEK 98,10 (121,25). Sedan börsnoteringen har kursen på Duniaktien stigit med 96 procent fram till den 31 december 2018, innebärande ett börsvärde om 4,6 miljarder kronor. Stängningskursen har under 2018 varierat mellan som högst SEK 128,20 den 28 samt 29 juni och som lägst SEK 96,50 den 10 december. Årets resultat per aktie uppgick till SEK 5,22 (6,99). Under 2018 omsattes 10 (8) miljoner Duniaktier till ett värde av 1 102 (1 003) miljoner kronor.

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Antalet aktier i Duni AB (publ) uppgick den 31 december 2018 till 46 999 032 stycken. Samtliga aktier har en röst och representerar lika andel i bolagets tillgångar och resultat. Kvotvärdet är 1,25 och aktiekapitalet uppgår till 58 748 790 SEK.

UTDELNINGSPOLITIK OCH UTDELNING

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om förslag till utdelning kommer dock Dunis expansionsmöjligheter, konsolideringsbehov, likviditet samt finansiella ställning i övrigt att beaktas. Styrelsen föreslår till årsstämman att en utdelning om SEK 5,00 (5,00) per aktie lämnas för verksamhetsåret 2018, vilket motsvarar 96 (71) procent av resultatet efter skatt.

EXTERNA ANALYSER PUBLICERAS AV:

  • ABG Sundal Collier, Andreas Lundberg
  • Handelsbanken Capital Markets, Karri Rinta

Duni är sedan den 14 november 2007 noterat på NASDAQ Stockholm och återfinns under Midcap, Consumer Discretionary med kortnamnet ”DUNI” och ISIN-kod SE0000616716.

Aktieägarstruktur 2018-12-31

Antal Antal aktieägare Antal aktier % av aktier
1 – 500 7 672 1 027 329 2,19
501 – 1 000 1 000 833 399 1,77
1 001 – 5 000 669 1 524 497 3,24
5 001 – 10 000 68 498 496 1,06
10 001 – 15 000 18 224 074 0,48
15 001 – 20 000 13 230 273 0,49
20 001 – 76 42 660 964 90,77
Summa 9 516 46 999 032 100

Aktieägare 2018-12-31

Antal aktier Andel %
Mellby Gård Investerings AB 14 094 500 29,99
Polaris Capital Management LLC 4 356 064 9,27
Carnegie fonder 4 250 000 9,04
Lannebo fonder 2 926 539 6,23
VERDIPAPIRFOND ODIN SVERIGE 2 196 246 4,67
FJÄRDE AP-FONDEN 2 042 896 4,35
State Street Bank & Trust Com., Boston 1 954 501 4,16
BNY MELLON NA (FORMER MELLON) 1 781 633 3,79
Swedbank Robur fonder 1 753 414 3,73
Handelsbanken fonder 1 140 358 2,43
Summa de 10 största ägarna 36 496 151 77,65
Övriga aktieägare 10 502 881 22,35
Summa 46 999 032 100

Data per aktie

Belopp, SEK 2018-12-31
Antal aktier vid periodens slut (tusental) 46 999
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (tusental) 46 999
Kurs den 31 december 98,1
Resultat per aktie före och efter utspädning 5,22
Eget kapital per aktie 55,67
P/E-tal 18,79
Aktiens utveckling 2008 - 2018
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum

Aktiens utveckling 2018
SEK, stängningskurs

Dra muspekaren över grafen för att se exakta värden och datum