Finansiella mål

Finansiella mål

Omsättningstillväxt

5%

Duni har som mål att den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten ska överstiga 5 % per år över en konjunkturcykel. Utöver detta utvärderar Duni löpande förvärvsmöjligheter för att nå nya tillväxtmarknader eller förstärka sin ställning på existerande marknader.

Uppfyllelse 2018

Den valutajusterade organiska tillväxten blev 1,5 %. Marknaden som helhet bedöms växa med i genomsnitt cirka 1 %.

OPERATIV RÖRELSEMARGINAL

10%

Målet är att operativ rörelsemarginal för Duni ska uppgå till minst 10 %. Lönsamheten ska öka genom försäljningstillväxt, fortsatt fokus på premiumprodukter och fortsatta förbättringar inom inköp och produktion.

Uppfyllelse 2018

Den operativa rörelsemarginalen uppgick till 8,7 %. Som en följd av de kraftigt ökade priserna på insatsmaterial uppnås därmed inte det finansiella målet om en rörelsemarginal på över 10 %.

UTDELNING

40%

Långsiktigt har styrelsen för avsikt att utdelningen ska uppgå till minst 40 % av resultatet efter skatt.

Uppfyllelse 2018

Trots omstruktureringskostnader, investeringar och större förvärv under 2018 har Duni en finansiell position som tillåter utdelning i nivå med föregående år. Styrelsen föreslår utdelning om 5,00 kronor per aktie, vilket innebär att utdelningen för 2018 föreslås uppgå till 96 % av resultatet efter skatt.

TEMA: UTFORSKA

”Goda finanser är en nödvändig plattform för Dunis fortsatta utveckling. Nöjda kunder är en bärande del i den nya strategin, och i grund och botten en förutsättning för vår lönsamhet på lång sikt.”

Mats Lindroth, Chief Financial Officer