Framgång handlar
om människor

För att göra verklighet av Dunis nya strategi under de kommande åren måste rätt kompetens finnas på rätt ställe i organisationen. Inom Duni drivs många initiativ för att göra företaget till en attraktiv arbetsplats. Det gäller att rekrytera, behålla och utveckla de talanger som är bäst för Duni.

Duni är idag marknadsledande på den europeiska marknaden. För att stärka den positionen i en värld som förändras snabbt, och för att växa i andra regioner behövs en väl formulerad strategi – men även att Duni har rätt kompetenser inom prioriterade områden. Framgång handlar till syvende och sist om människor.

Måste ta sitt ansvar som företag

Konkurrensen om kompetensen ökar i många branscher och alla företag måste vårda, utveckla och kommunicera sitt varumärke som arbetsgivare. Det utgör en viktig framgångsfaktor när förmågan att attrahera, rekrytera samt behålla och utveckla rätt kompetens blir alltmer affärskritisk.

Därför är en bärande del i Dunis varumärke som arbetsgivare att vara ett företag som tar sitt ansvar. Detta arbete definieras i företagets CSR-program Our Blue Mission.

För att vara ”det schyssta företaget” är det avgörande att Our Blue Mission efterlevs i den dagliga verksamheten och att miljöansvar, uppförandekod, affärs­etik och produktsäkerhet inte åsidosätts. Hur Duni kommer att uppfattas – inte bara av potentiella medarbetare och resten av omvärlden, utan även av de befintliga medarbetarna – hänger på det.

Kontinuerlig talangutveckling

När personalen trivs på jobbet är det bra både för medarbetarna och arbetsgivaren. I en välmående organisation känner medarbetarna sig sedda och har möjlighet att utvecklas. Därför arbetar Duni aktivt och konsekvent med talangutveckling enligt en väl definierad plan – Dunited.

När det gäller att rekrytera och behålla talanger har Duni en fördel i att vara ett globalt företag. Det finns stora möjligheter för medarbetare att flytta mellan olika tjänster i olika funktioner och länder. Företaget arbetar aktivt med att internrekrytera, vilket skapar goda möjligheter för medarbetare att utvecklas. Samtidigt gör dessa utvecklingsmöjligheter Duni till en attraktiv arbetsgivare för externa, speciellt yngre, talanger.

Kopplar ihop organisationen

Vikten av att Duni fortsätter att utvecklas som en attraktiv och väl fungerande arbetsplats betonas i företagets nya strategi för 2019–2023. Den del av strategin som handlar om företagets interna arbete och kultur kallas The Duni Way och omfattar flera interna initiativ.

Ett fokusområde inom strategin är att underlätta och öka samarbetet inom organisationen. När det är lättare att kommunicera samt utbyta erfarenheter och idéer växer också innovationskraften, och det kan förenkla att ta fram de kund­anpassade lösningar samt tjänster som marknaden efterfrågar inom digitalisering eller miljöområdet.

Blir ännu starkare

Även internkommunikationen prioriteras i strategin. Målet är att Dunis medarbetare snabbt ska få reda på vad som händer inom koncernen. Ett nytt intranät lanserades under 2018 och kommer att bidra positivt till både samarbete och kommunikation.

Framgång handlar om människor. Med de initiativ som nu drivs och sjösätts, både inom HR och IT, är målet att engagemanget ska öka ytterligare och skapa en bra grund för att Duni ska kunna växa och hantera sin omvärld.