HR

Starkare kultur och värderingar för framtiden

Medarbetarna är avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Duni satsar framåt med flera initiativ som ska stärka företagskulturen och skapa en värdegrund som tar oss in i framtiden.

TEMA: UTFORSKA

”Engagerade medarbetare är en förutsättning för att Duni ska nå en hög effektivitet och få nöjda kunder. Ur ett kandidatperspektiv innebär det att vi ska fokusera på att vara en attraktiv arbetsgivare, både för våra befintliga medarbetare och för externa kandidater.”

Sofie Lindström, HR Director

Verksamt verktyg för talangutveckling

Dunited är Dunis verktyg för att utveckla medarbetarna och organisationen med en tydlig koppling till affärsmål. Dunited-processen gör att HR-arbetet blir tydligare, samtidigt som resultaten går att mäta och följa upp. Talanghanteringen är central i Dunited: hur Duni som en attraktiv arbetsgivare rekryterar, behåller, utvecklar och belönar medarbetare och ger dem det stöd de behöver för att prestera så bra som möjligt. Processen inkluderar även ledarskapsutveckling, mentorskap och successionsplanering. Digitala verktyg utnyttjas alltmer för att effektivisera processen.

Förverkligar utsatta barns drömmar

Sedan flera år tillbaka samarbetar Duni i Sverige med Stiftelsen Min Stora Dag, som arbetar med och hjälper barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Målet är att årligen skapa aktiviteter som blir till andhål av lättnad och glädje i en svår tillvaro. Duni anordnade 2016 två uppskattade matlagningsläger för cirka 30 barn. Under 2017 ordnades en tävling där deltagarna designade servetter.

Under 2018 ordnades ett kockläger för 15 barn i Stockholm där Nobelmiddagen stod i centrum. De fick även besöka Blå Hallen i Stockholms stadshus, där Nobelmiddagen äger rum, och njöt av en dessert med kocklandslagets Daniel Roos.

En stark tro på mångfald

Det finns en stark vilja inom Duni att aktivt bidra till en positiv förändring i samhället. Inom företaget prioriteras mångfald, både för att förbättra arbetsklimatet och innovationskraften. Den bidrar bland annat till en mer dynamisk organisation, där personer med olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter samarbetar och utmanar varandra och organisationen.

Samarbete som skapar jobb

I Sverige samarbetar Duni med Mitt Liv, ett socialt företag som verkar för ett inkluderande samhälle och för att mångfald på arbetsmarknaden ska bli en självklarhet. Inom verksamheten märks mentorprogrammet Mitt Livs Chans, men den omfattar även bland annat rekrytering och utbildningar.

Fakta

  • Per den 31 december 2018 hade Duni 2 532 (2 437) anställda motsvarande 2 477 (2 362) heltidsanställda. Av ökningen hänför sig 16 anställda till förvärvet av Biopac UK Ltd i Storbritannien och 53 anställda till förvärvet av BioPak Ltd i Australien och Nya Zeeland.
  • Kollektivanställda delas in i logistik, tillverkning och underhåll. Merparten, 77,9 procent, av kollektivanställda arbetar inom tillverkning och underhåll i anläggningarna i Skåpafors i Sverige, Bramsche och Wolkenstein i Tyskland, Poznan i Polen och Bangkok i Thailand. 31,0 procent av kollektivanställda i Tyskland
    arbetar inom logistik i den internationella distributionscentralen i Bramsche. 51,0 procent av tjänstemännen arbetar inom försäljning. Resterande tjänstemän arbetar inom affärsstöd med ekonomi, marknadsföring, planering, inköp och IT, främst i Sverige, Tyskland och Polen.
  • Dunis anställda tillhör olika arbetstagarorganisationer beroende på funktion och anställningsland. De anställda är organiserade i ett europeiskt arbetstagarråd. Dunis relationer med arbetstagarorganisationer är goda och personalomsättningen varierar mellan de olika enheterna i koncernen. Under 2018 har 14,7 %* av Dunis medarbetare lämnat koncernen. Av koncernens medarbetare är 9,6 % visstidsanställda. I de länder där Duni har anställda finns kollektivavtal i 9 av 19 länder och 52,4 % av Dunis totala antal medarbetare omfattas. I de bolag med över 10 anställda finns en formell skyddskommitté som omfattar 87,9** % av de anställda i dessa bolag. Under 2018 har 39*** stycken olyckor per 1 000 anställda rapporterats på Dunis produktionsenheter.* I relation till totalt antal anställda vid periodens slut. Inklusive naturliga avgångar, avslut av temporära kontrakt, omstruktureringsprogram etc.
    ** Samtliga produktionsenheter samt de större kontoren har skyddskommitté.
    *** Innebärande att rapporterad skada lett till minst en dags frånvaro.

Könsfördelning

Könsfördelning

Geografisk och funktionell fördelning

Land Kollektivanställda Tjänstemän Totalt
Sverige 151 195 346
Tyskland 754 359 1 113
Polen 357 151 508
Thailand 116 33 149
Nederländerna 0 54 54
Australien 0 52 52
Nya Zeeland 34 9 42
Frankrike 0 40 40
Storbritannien 4 29 33
Övriga 3 136 140
Totalt 1 419 1 058 2 477

Medeltal anställda

2018 2 509
2017 2 412
2016 2 212
2015 2 174
2014 2 184