VD HAR ORDET

Ny strategi lanserad efter ett år starkt påverkat av ökade massapriser

Duni har ett starkt erbjudande och en stark organisation. Det hjälpte företaget att hantera utmaningar i omvärlden under 2018, bland annat i form av kraftigt ökade massapriser. Det bygger även en stadig grund för den nya strategi som ska öka företagets tillväxt. Fokus på digitalisering samt ännu starkare kundanpassning och miljöprofilering är huvudpunkter inför 2019.

Alla företag måste förhålla sig till och hantera trender och andra omvärldsfaktorer. I en föränderlig värld gäller det att anpassa sig när spelplanen och spelreglerna förändras.

Under 2018 initierade Duni därför ett program för att stärka marginalen samt lanserade en ny strategi för 2019–2023. Vårt långsiktiga mål är att förbättra tillväxten. Det är en balansgång. Samtidigt som vi genomför kostnadsbesparingar måste vi våga investera inför framtiden.

Kraftfulla åtgärder för att stärka Dunis vinst

Det första av programmen syftar till att stärka Dunis vinst, som påverkades av flera omvärldsfaktorer under 2018. Den exceptionella ökningen av massapriserna innebar en stor utmaning. När massapriserna steg lika mycket på ett år som under de senaste tio åren tillsammans, samtidigt som energipriserna ökade kraftigt, påverkade det Dunis resultat negativt. Vi hanterade utmaningen genom tre kraftfulla initiativ som kommer att kunna bidra till resultatförbättring under 2019:

  • Priserna höjdes i slutet av 2017 och en andra prishöjning aviserades under sommaren 2018. Vi har framgångsrikt genomfört dessa prishöjningar.
  • Ett större projekt har initierats för att uppdatera Dunis logistikstruktur, vilket kommer att sänka företagets kostnader. Detta arbete fortsätter under 2019. Ett exempel är att vi tittar på hur Duni kan skapa fler omlastningspunkter, som förutom att sänka kostnaderna även är bra för miljön och kundservicen.
  • Under flera år har Dunis personalstyrka vuxit snabbare än omsättningen. Nu genomförs en personalminskning på tjänstemannasidan som kommer att ge en årlig besparing på drygt 35 miljoner kronor.

”I en utmanande omvärld har vi fått bekräftat att Duni är på rätt väg, med en stark organisation och ett starkt erbjudande.”

Ny strategi ska förbättra tillväxten

Det andra programmet ska förbättra Dunis tillväxt på längre sikt. Som konkurrenskraftig leverantör måste man anstränga sig för att bli en kundfokuserad samarbetspartner. Duni arbetar redan så, men tar ett stort steg vidare i denna riktning med sin nya strategi, Plattform för tillväxt 2019–2023.

Strategin har fem bärande delar. De baseras på trender i omvärlden där vi ser stora möjligheter att bygga vidare på Dunis styrkor för att tillgodose marknadens behov och skapa en framgångsrik affär.

  • Kundupplevelsen i centrum
  • Ännu starkare miljöanpassning
  • Kundanpassade lösningar
  • Effektivare med digitalisering
  • En starkare organisation (Duni Way)

För att säkra framåtdrift i strategins implementering genomförs även flera effektiviseringar. Exempelvis ska omstruktureringar säkerställa att resurser och personal används inom prioriterade projekt och initiativ som bidrar till den långsiktiga tillväxten.

Kundupplevelsen i centrum

Kunderna ska uppfatta Duni som det bästa företaget att göra affärer med. Det betyder att Dunis erbjudande måste vara relevant och lätt att ta till sig, men kontakten ska även vara en angenäm upplevelse för kunden. Duni kommer att under 2019 testa om en ökad digitalisering av kundupplevelsen upplevs positivt. Ett annat bra exempel är sortimentsplattformen Go Joy Wow, med vilken affärsområde Table Top underlättar för kunderna att välja rätt kvalitet på dukar och servetter. Den tydlighet som detta medför har lett till en försäljningsökning av dukar i premiummaterialet Evolin®.

Ännu starkare miljöanpassning

Den nya strategin kommer att göra koncernen ännu mer miljöprofilerad. Duni har kommit långt inom miljöanpassade lösningar och försäljningen inom ecoecho®­-sortimentet växer stadigt. Den går speciellt bra i affärsområde Meal Service, där sortimentet perfekt matchar marknadens allt större efterfrågan på innovativa miljöprodukter, bland annat som ersättning för plast.

Just plastens negativa påverkan på miljön samt förväntade regleringar inom området är en stor fråga för oss. Vi står dock väl rustade och tillväxten inom ecoecho® visar styrkan i Dunis miljöerbjudande. Med nya alternativ planerar affärsområde Consumer att fasa ut engångsartiklar av plast till 2020.

Två strategiskt viktiga aktiviteter under 2018 var förvärven av brittiska Biopac och australiska BioPak. Båda dessa företag har starka positioner på sina lokala marknader inom miljöanpassade förpackningar för mat och dryck. Förvärvet av BioPak är även strategiskt viktigt för affärsområde New Markets eftersom det stärker Dunis position i Asien och Oceanien, en av våra prioriterade tillväxtmarknader.

Kundanpassade lösningar

I takt med att efterfrågan på specialanpassade produkter och tjänster stärks kommer Duni att fördjupa sitt samarbete med kunderna för att ta fram skräddarsydda lösningar som stärker deras varumärken. Duni ligger redan långt framme inom till exempel profiltryck och kommer att fortsätta att utveckla den delen av erbjudandet.

Dunis omfattande kunskaper om kundens kund och hur vi kan skapa goodfoodmood® är viktiga i dessa samarbeten och kan öka våra kunders konkurrenskraft.

Effektivare med digitalisering

Digitalisering påverkar alla branscher. Genom att digitalisera interna processer blir Duni effektivare, inom såväl administration som tillverkning och konvertering. Genom att digitalisera och automatisera i leveranskedjan kommer vi även att kunna förbättra kundupplevelsen. Det underlättar för kunderna att samarbeta och göra affärer med Duni.

Kundresan är central i strategin och med bättre digitala verktyg kan vi skapa mervärden för kunderna som bygger på väl underbyggda insikter.

En starkare organisation

Den femte delen av strategin är The Duni Way, som fokuserar på hur vi ska fortsätta bygga en stark organisation och företagskultur baserat på gemensamma, relevanta värderingar. Duni arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda möjligheter att utvecklas.

Vi ser även vinster med att förbättra Dunis internkommunikation. Till exempel blir det lättare att samarbeta samt utbyta erfarenheter och idéer över organisationsgränser.

”Med en ny strategi byggd på ökad digitalisering och kundfokusering, och en starkare miljöinriktning har vi goda chanser att skapa en långsiktigt positiv utveckling för Duni. ”

Ny riktning för Duni

Jag kan nu se tillbaka på ett drygt år som VD och koncernchef för Duni. Det har varit ett utmanande år där de kraftigt stigande massa- och energipriserna satt press på marginalen. Jag har dock tillförsikt i att vårt kortsiktiga marginalprogram har goda förutsättningar att leverera ett gradvis bättre resultat under 2019.

När jag tittar på Dunis styrkor och vad som pågår på marknaden ser jag flera möjligheter. Med en ny strategi byggd på ökad digitalisering och kundfokusering, och en starkare miljöinriktning har vi skapat goda grunder för en långsiktigt positiv utveckling för Duni. Jag har också en stor tilltro till att Dunis kompetenta och engagerade organisation kommer att leverera på den nya strategin på ett utmärkt sätt.

Malmö i mars 2019

Johan Sundelin
VD och koncernchef