Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition

Vinstdisposition moderbolaget (SEK)

Vinstdisposition moderbolaget (SEK) 2018
Fritt eget kapital i moderbolaget
Balanserade vinstmedel 1 476 455 243
Årets resultat 255 860 452
Summa fritt eget kapital i moderbolaget 1 732 315 695
Styrelsen och verkställande direktören föreslår:
att till aktieägare utdela 5,00 SEK per aktie 234 995 160
samt att återstående belopp balanseras i ny räkning 1 497 320 535
Summa 1 732 315 695

Styrelsen föreslår till årsstämman 2019 att besluta om en vinstdisposition innebärande att till aktieägare totalt utdela 5,00 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 234 995 160 kronor, och att återstoden av fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår även att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar, för en bättre anpassning till Dunis kassaflöden under året. Styrelsen har som avstämningsdag för den första delutbetalningen på 2,50 kronor föreslagit den 9 maj 2019 och till avstämningsdag för den andra delutbetalningen på 2,50 kronor föreslagit den 12 november 2019. Det innebär att de aktieägare som är registrerade på avstämningsdagarna den 9 maj samt den 12 november har rätt till utdelning.

Förutsatt att årsstämman 2019 fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition kommer 1 497 MSEK att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för moderbolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Koncernens egna kapital uppgår till 2 616 MSEK.

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen (2005:551) bedömt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamheten ställer på storleken av moderbolagets och koncernens eget kapital liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att Duni med genomförda stora förvärv och investeringar samt ett utmanande år vad gäller råmaterialpriser fortsatt har en finansiell position och en framtida konkurrenskraft som tillåter en utdelning i nivå med föregående år. Styrelsen anser att det även efter föreslagen utdelning fortfarande finns utrymme för förvärv samtidigt som koncernen kan fullgöra sina förpliktelser och genomföra planerade investeringar.

Moderbolagets och koncernens soliditet bedöms även efter vinstutdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka moderbolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen bedömer att moderbolaget och koncernen har god beredskap att hantera förändringar med avseende på likviditeten och oväntade händelser. Med förslaget om att dela upp utdelningen i två delbetalningar kommer bolagets likviditetsplanering att bli effektivare med en bättre balans i nettoskulden över året. Styrelsen anser att moderbolaget och koncernen har förutsättningar att möta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster.

Eget kapital hade varit 1,7 MSEK lägre om finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip.