Moderbolagets förvaltningsberättelse

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Moderbolaget, Duni AB, svarar för koncernens försäljning och kundsupport på den nordiska marknaden. Moderbolaget innehåller även koncernledningen samt gemensamma koncernfunktioner, såsom finans, personal, inköp, kommunikation, marknad och IT. Delar av koncernens utvecklingsresurser finns inom moderbolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 1 194 (1 160) MSEK. Rörelseresultatet redovisades till 13 (26) MSEK, och finansnettot till 276 (297) MSEK. Förklaringen till det lägre resultatet är densamma i Norden som för koncernen som helhet, kraftigt stigande massapriser under året och priskompensation från kunder är ännu inte fullt ut implementerade.

I finansnettot ingår erhållna utdelningar från dotterbolag om 136 (138) MSEK samt erhållet koncernbidrag om 137 (152) MSEK. Årets resultat uppgick till 256 (284) MSEK.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 29 (21) MSEK. Avskrivningarna uppgick till 17 (16) MSEK.

Soliditeten i moderbolaget uppgick vid årsskiftet till 44,0 % (52,4 %). Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2018 till 171 (157) MSEK.

Operativa och finansiella risker i moderbolaget

Moderbolagets risker sammanfaller i allt väsentligt med koncernens risker.

Dunis finansförvaltning och dess hantering av finansiella risker regleras av en finanspolicy antagen av styrelsen. Detta arbete leds och hanteras av koncernens finansfunktion, vilken ingår som en enhet inom moderbolaget. Koncernen delar in de finansiella riskerna i marknadsrisk, bestående av valutarisk, prisrisk och ränterisk samt kreditrisk och likviditetsrisk.