Not 10 – Varulager

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Råvaror och förnödenheter 174 165
Varor under tillverkning 7 8
Färdigvarulager och handelsvaror 559 435 97 88
Förskott till leverantörer 31 18 8 10
Summa 771 627 105 98

Förändringen av varulager redovisas under posten kostnader för sålda varor och uppgår för koncernen till 3 833 (2017: 3 361) MSEK. Motsvarande post för moderbolaget uppgår till 798 (2017: 772) MSEK.

Koncernens nedskrivningar av varulagret till nettoförsäljningsvärdet uppgår till 6 (2017: 5) MSEK. Moderbolagets redovisade nedskrivningar av varulager uppgår till 3 (2017: 2) MSEK. Återföring av nedskrivningar under 2018 har skett med 1 (2017: 0) MSEK.