Not 11 – Ersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
PricewaterhouseCoopers
– Revisionsuppdraget 4,3 3,7 1,7 1,7
varav till PricewaterhouseCoopers AB 1,9 1,9 1,7 1,7
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,1 0,2
varav till PricewaterhouseCoopers AB
– Skatterådgivning 1,9 2,9 0,7 1,1
varav till PricewaterhouseCoopers AB 0,7 1,1 0,7 1,1
– Övriga tjänster 2,6 0,9 2,6 0,8
varav till PricewaterhouseCoopers AB 2,6 0,8 2,6 0,8
Summa 8,9 7,7 4,9 3,6
Övriga revisorer
– Revisionsuppdraget 0,1 0,1
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,0 0,0
– Skatterådgivning 0,1 0,0
– Övriga tjänster 0,0 0,0
Summa 0,2 0,1 0,0 0,0
Total ersättning till revisorer 9,1 7,8 4,9 3,6

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.