Not 12 – Personal (medeltal)

Medeltalet anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med normal årsarbetstid.

2018 2017
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget
Sverige 71 87 158 67 84 151
Totalt moderbolaget 71 87 158 67 84 151
Dotterbolag
Australien* 2 2 4
Belgien 4 5 9 4 5 9
Danmark 7 4 11 7 3 10
Finland 6 11 17 5 12 17
Frankrike 12 30 42 13 28 41
Italien 5 1 6 6 2 8
Nederländerna 24 26 50 23 21 44
Norge 7 5 12 7 6 13
Nya Zeeland 12 29 41 13 26 39
Polen 215 334 549 199 305 504
Ryssland 9 9 18 8 7 15
Schweiz 15 11 26 14 10 24
Singapore 10 10 20 26 11 37
Spanien 5 7 12 5 7 12
Storbritannien** 15 21 36 8 11 19
Sverige 157 40 197 154 42 196
Thailand 52 96 148 45 85 130
Tjeckien 3 5 8 3 4 7
Tyskland 685 448 1 133 690 434 1 124
Ungern 1 1 1 1
Österrike 7 4 11 7 4 11
Totalt dotterbolag 1 253 1 098 2 351 1 238 1 023 2 261
Totalt koncernen 1 324 1 185 2 509 1 305 1 107 2 412

* Räknat från förvärvstidpunkten 15 oktober 2018
** Inkluderar Biopac UK Ltd från och med februari 2018