Not 13 – Löner och andra ersättningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Löner och andra ersättningar 950 852 105 95
Sociala kostnader 200 190 31 36
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 36 33 25 24
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 15 15
Totalt 1 201 1 090 161 155

 

2018, lönekostnader könsfördelat Män Kvinnor Totalt
Kollektivanställda 61 % 39 % 100 %
Tjänstemän 59 % 41 % 100 %

Tabellen visar andel genomsnittslön för kollektivanställda respektive tjänstemän baserat på totala lönekostnader inklusive sociala avgifter. Samtliga anställda i koncernen inklusive ledande befattningshavare ingår och ingen viktning är gjort avseende tjänstens natur, tjänsteår eller ålder etc.

Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare och övriga anställda:

2018 2017
MSEK Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader Löner och andra ersättningar (varav tantiem) Pensions kostnader
Styrelse, VD,vVD och andra ledande befattningshavare 46 (2) 7 32 (2) 7
Övriga anställda 910 44 820 40
Koncernen totalt 950 51 852 48

Styrelsearvoden och ledande befattningshavares anställnings- och uppsägningsvillkor:

Koncernens styrelse består av 5 (2017: 5) personer varav 60 % män (2017: 60 %).

Övriga ledande befattningshavare utgörs av 10 (2017: 9) personer inklusive verkställande direktör varav 70 % män (2017: 78 %).

Den 1 september 2018 utökades Dunis ledningsgrupp med en ny roll då Marielle Noble började som Customer Experience Director. Dunis strategiska fokus på kundkvalitet är avgörande för bolagets tillväxt och denna roll kommer att stödja Dunis utveckling under de kommande åren. Marielle kommer att ansvara för strategiska åtgärder som syftar till att förbättra kundupplevelsen, varumärkeshanteringen och företagets kommunikation. Den 1 september tillträdde Magnus Carlsson rollen som Corporate Developement Director och ersatte därmed Thomas Lööb, som avgick från ledningsgruppen den 1 juli.

Principer

Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. Ersättningen till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare ska, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 8 maj 2018 vara marknadsmässig och utgöras av grundlön, övriga förmåner (innehållande bilförmån), övriga ersättningar (innehållande bland annat bonus och semesterlön) och pension. För närvarande finns inget långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören ingår i koncernledningen. Pensionsförmåner samt övriga ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som del av den totala ersättningen. Föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för beslut på årsstämman 2019 är i all väsentlighet samma som gällde för 2018.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 8 maj 2018 ska arvodet till den nuvarande styrelsens ordförande vara 562 000 SEK (562 000 SEK) medan arvodet till övriga ledamöter ska vara 300 000 SEK (300 000 SEK) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 63 000 SEK (63 000 SEK) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 29 000 SEK (29 000 SEK) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 121 000 SEK (121 000 SEK) till ordföranden i revisionsutskottet och med 57 000 SEK (57 000 SEK) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Styrelsens ordförande har inte erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode och arvode för utskottsarbete.

Nedanstående tabeller specificerar hur stor del av ovanstående beslutade arvoden som belastat verksamhetsåren 2018 och 2017.

Ersättningar och övriga förmåner under året

2018, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Summa
Styrelsens ordföranden – Magnus Yngen 648 648
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 363 363
Styrelseledamot – Pia Rudengren 421 421
Styrelseledamot – Alex Myers 357 357
Styrelseledamot – Johan Andersson 329 329
Verkställande direktören – Johan Sundelin 4 067 1 401 130 5 598
Andra ledande befattningshavare 13 250 4 472 830 399 18 951
Totalt 19 435 5 873 960 399 26 667
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser hela posten moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2018 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2019.
2017, TSEK Grundlön /
styrelsearvode
Pensions
kostnad*
Övriga
förmåner
Rörlig
ersättning**
Engångs-ersättning*** Summa
Styrelsens ordföranden – Magnus Yngen 638 638
Styrelseledamot – Pauline Lindwall 357 357
Styrelseledamot – Pia Rudengren 414 414
Styrelseledamot – Alex Myers 351 351
Styrelseledamot – Johan Andersson 324 324
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson 4 021 1 910 30 5 961
Verkställande direktören – Johan Sundelin 833 335 11 2 500 3 679
Andra ledande befattningshavare 12 277 4 560 620 677 18 134
Totalt 19 214 6 805 661 677 2 500 29 857
* Av koncernens pensionskostnader ovan avser hela posten moderbolaget.
** Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2017 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2018.
*** Engångsersättning avser en ersättning erhållen på tillträdesdagen.

Bonus

Verkställande direktör och samtliga ledande befattningshavare ingår i ett bonussystem som är baserat på lönsamhets- och kapitalbindningsmål, främst avseende det egna verksamhetsområdet men även koncernmål. För den verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 75 % (2017: 75 %) av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 75 % – 50 % (2017: 75 % – 45%) av grundlönen. Bonussystemet omfattar endast ett år i sänder efter beslut av styrelsen. För verkställande direktör har bonus utgått om 0 MSEK för verksamhetsåret 2018 (2017: 0 MSEK).

Pensioner

Verkställande direktör

Verkställande direktören har en avtalad pensionsålder på 65 år och omfattas av Dunis pensionspolicy för tjänstemän med befattning inom ledningsgruppen, med tillägget att på den pensionsgrundande inkomsten utöver 7,5 inkomstbasbelopp betalar Duni 35 % till den alternativa ITP-lösningen. Som pensionsgrundande inkomst räknas även ett treårssnitt av utbetald bonus. Pensionskostnaden motsvarar kostnader för avgiftsbestämda pensionsplaner. Avsättningen till tjänstepension är fullt avdragsgill för Duni. Det finns inga andra utestående pensionsförpliktelser till den verkställande direktören.

Övriga ledande befattningshavare

De övriga ledande befattningshavarna har avgiftsbestämda pensionsplaner. En person har del i en sedan tidigare stängd pensionsplan dit ingen nyintjäning sker. Med pensionsmedförande lön avses fast årslön inklusive semesterersättning samt ett genomsnitt av de tre senaste årens bonusutbetalningar. Därtill kommer löfte om sjukpension samt efterlevandepension. Duni betalar varje månad in ett kontant pensionsbidrag i enlighet med var ledande befattningshavares individuella pensionsplan. Pensionen intjänas linjärt under anställningstiden, dvs från anställningsdagen till pensionsålder. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till de övriga ledande befattningshavarna.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör

Verkställande direktören har ett särskilt avtal om avgångsvederlag. Avgångsvederlaget ger ersättning för tolv månader efter en uppsägningstid på sex månader. Endast företaget äger rätt att utlösa avtalet.

Verkställande direktören har rätt att säga upp sin anställning med en uppsägningstid om sex månader. Ingen rätt till avgångsvederlag föreligger om verkställande direktören säger upp sig själv.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om den anställde sägs upp av bolaget har denne rätt till ett avgångsvederlag på sex månadslöner som i vissa fall också är pensionslönegrundande.

Engångsersättning

Verkställande direktör

Ingen engångsersättning har betalats ut under 2018. Johan Sundelin erhöll en engångsersättning om 2 500 TSEK på tillträdesdagen den 15 oktober 2017. Denna var inte bonus- eller pensionsgrundande.

Berednings- och beslutsprocess

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning.

Ersättningsutskottet och dess ordförande utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och består av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en är Dunis styrelseordförande. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska enligt Dunis arbetsordning vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören deltar på ersättningsutskottets möten, förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. HR-direktören är sekreterare vid ersättningsutskottets möten. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst tre gånger om året.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. Under 2018 hade ersättningsutskottet tre protokollförda möten.