Not 14 – Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Valutakursvinster 1 3
Administrativa tjänster 264 240
Realisationsvinst 0 1 0
Övriga poster 3 10 1 7
Summa övriga rörelseintäkter 3 12 268 247

 

Statligt stöd för nystartsjobb om 53 TSEK (2017: 0) ingår i posten Övriga poster. Det finns inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag. Statliga stöd som avser kostnadstäckning periodiseras och intäktsredovisas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att täcka.