Not 15 – Övriga rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Valutakursförluster 1 0
Avskrivningar 43 34 0
Administrativa tjänster 38 43
Realisationsförlust 2 2 0 1
Övriga poster* 28 11 1 0
Summa övriga rörelsekostnader 75 47 39 44

* Övriga poster inkluderar förvärvskostnader