Not 16 – Valutakursdifferenser – Netto

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Rörelseresultat
Förändring verkligt värde – valutaderivat 0 0 0 0
Övriga valutakursdifferenser i rörelseresultatet -1 1 3 0
Summa valutakursdifferenser i rörelseresultatet -1 1 3 0
Finansiella poster
Förändring verkligt värde – valutaderivat
Valutakursdifferenser i finansiella poster 2 2 3 2
Summa valutakursdifferenser i finansiella poster 2 2 3 2
Totala kursdifferenser i resultaträkningen – netto 2 3 6 2