Not 18 – Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget har under året erhållit utdelning från dotterbolag uppgående till 136 (2017:138) MSEK. Erhållna koncernbidrag uppgår till 137 (2017: 152) MSEK.