Not 19 – Inkomstskatt

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Aktuell skatt för året -95 -93 -33 -22
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -2 -1 1 1
Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Uppskjuten skatt 19 -11 -1 -18
Skatt på årets resultat -79 -106 -33 -39

Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av följande poster:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Uppskjuten skatt, internvinst i lager -3 3
Uppskjuten skatt, obeskattade reserver -1 -2
Uppskjuten skatt, värderade förlustavdrag 0 -18 -18
Uppskjuten skatt, immateriella tillgångar 13 9
Uppskjuten skatt, övrigt 9 -4 -1 0
Summa uppskjuten skatt 19 -11 -1 -18

 

Den skatt som är hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat uppgår till 1 (2017: 10) MSEK och är till största delen skatt på omvärdering av nettopensionsförpliktelsen.

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Redovisat resultat före skatt 328 439 289 323
Skatt enligt gällande skattesats -76 -104 -64 -71
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -9 -4 -1 -1
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 6 3 31 31
Skatteintäkt/kostnad pga ändrad skattesats 2 0 0
Justering avseende tidigare år -2 -1 1 1
Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen -79 -106 -33 -39

Skattesats

Vägd genomsnittlig skattesats i koncernen uppgick till 23,0 % (2017: 23,6 %). Moderbolagets gällande skattesats för inkomstskatt är 22 % (2017: 22 %).
Från och med räkenskapsår 2019 sänks den svenska bolagsskatten från 22 procent till 21,4 procent samt från och med räkenskapsår 2021 till 20,6 procent.

Temporära skillnader

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Förändring i uppskjutna skattefordringar och skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterätt.

Uppskjutna skattefordringar

MSEK, Koncernen Förlust
avdrag
Intern
vinst
Pensioner Struktur-kostnader Övrigt Summa
Per 31 december 2016 19 0 29 5 11 65
Redovisat i resultaträkningen -18 3 0 9 -6
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Redovisat i övrigt totalresultat -10 -10
Förvärvad skattefordran 0
Valutakursdifferenser 0 0 0
Per 31 december 2017 2 3 19 5 20 49
Redovisat i resultaträkningen 0 -3 2 2 4 5
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0 0 1 1
Redovisat i övrigt totalresultat -1 -1
Förvärvad skattefordran 4 4
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 -1 -1
Per 31 december 2018 2 0 20 7 28 57

Uppskjutna skatteskulder

MSEK, Koncernen Obeskattade reserver Immateriella tillgångar Övrigt Summa
Per 31 december 2016 36 70 20 126
Redovisat i resultaträkningen 2 -9 12 5
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 0
Förvärvad skatteskuld 7 7
Valutakursdifferens 0 0
Per 31 december 2017 38 68 32 138
Redovisat i resultaträkningen 0 -13 -1 -14
I resultaträkningen redovisad effekt av ändrade skattesatser 1 1
Förvärvad skatteskuld 77 77
Valutakursdifferens 4 4
Per 31 december 2018 39 135 31 206

Immateriella tillgångar avser uppskjuten skatt på förvärvade kundrelationer och varumärken. Övrigt avser bland annat uppskjuten skatt på skillnader mellan bokföringsmässiga och planmässiga värden på anläggningstillgångar.

Den uppskjutna skatten är värderad enligt respektive lands gällande skattesats.

Uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skatteskulder
MSEK, Moderbolaget Förlust
avdrag
Struktur-kostnader Finansiella instrument Övrigt Summa Övrigt
Per 31 december 2016 18 4 2 0 24 0
Redovisat i resultaträkningen -18 -1 -19 0
Transfer 13 13 12
Redovisat i övrigt totalresultat 0
Valutakursdifferenser 0 0
Per 31 december 2017 0 4 1 13 19 12
Redovisat i resultaträkningen 0 -1 0 -1 0
Redovisat i övrigt totalresultat 0
Valutakursdifferenser 0
Per 31 december 2018 0 4 0 13 18 12

Övrigt avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Någon kvittning har inte ägt rum.

Redovisning av förfallotid:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Uppskjutna skattefordringar
Utnyttjas efter mer än 12 månader 53 37 18 18
Utnyttjas inom 12 månader 4 12 1 1
Summa 57 49 19 19
Uppskjutna skatteskulder
Utnyttjas efter mer än 12 månader 187 126 12 12
Utnyttjas inom 12 månader 19 12
Summa 206 138 12 12

Nettoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Ingående balans -89 -61 7 24
Redovisat i resultaträkningen 19 -11 -1 -18
Redovisat i övrigt totalresultat -1 -10
Förvärvad skatteskuld -73 -7
Valutakursdifferenser -5 1 0
Utgående balans -149 -89 6 7