Not 20 – Aktiekapital, resultat per aktie samt vinstdisposition

Per den 31 december 2018 bestod aktiekapitalet av 46 999 032 (2017: 46 999 032) stycken aktier. Rösträtt är 1 röst per aktie. Alla per bokslutsdagen registrerade aktier är fullt betalda. Kvotvärdet på aktierna den 31 december 2018 är 1,25 kronor per aktie.

Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i rapporten ”Rapport över förändring i eget kapital för koncernen”, vilken följer närmast efter balansräkningen.

Duni har ingen utspädning av aktier för räkenskapsåren 2018 och 2017 då Duni inte haft några utestående konvertibla skuldebrev eller aktieoptioner.

Resultat per aktie, före och efter utspädning

Resultat per aktie före och efter utspädning är beräknade med följande resultat och antal aktier:

2018 2017
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (MSEK) 245 329
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 46 999 46 999
Resultat per aktie före och efter utspädning (kr per aktie) 5,22 6,99

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 1 476 455 243
Årets resultat 255 860 452
Kronor 1 732 315 695

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Till aktieägarna utdelas 5,00 kr per aktie, totalt 234 995 160
I ny räkning överförs 1 497 320 535
Kronor 1 732 315 695