Not 21 – Immateriella tillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Goodwill
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 617 1 577 2 053 2 053
Investeringar
Ökning genom rörelseförvärv 478 37
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser 19 3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 114 1 617 2 053 2 053
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 053 -2 053
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -2 053 -2 053
Utgående bokfört värde 2 114 1 617 0 0
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Övriga immateriella anläggningstillgångar, kundrelationer
Anskaffningvärden
Ingående anskaffningsvärden 348 322
Investeringar
Ökning genom rörelseförvärv 115 20
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser 15 6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 478 348 0 0
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -108 -72
Årets avskrivningar -40 -34
Försäljningar och utrangeringar
Omräkningsdifferenser -5 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -153 -108 0 0
Utgående bokfört värde 325 240 0 0
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Varumärken, programvaror och licenser
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 70 52 50 34
Investeringar 9 15 8 14
Ökning genom rörelseförvärv 153 1
Försäljningar och utrangeringar 0
Omklassificeringar 24 2 6 2
Omräkningsdifferenser 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 257 70 64 50
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -45 -39 -29 -25
Årets avskrivningar -13 -6 -3 -4
Rörelseförvärv 0
Försäljningar och utrangeringar 0
Omklassificeringar -13
Omräkningsdifferenser -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -73 -45 -32 -29
Utgående bokfört värde 184 25 32 21
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Aktiverade utvecklingskostnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 160 160 129 130
Investeringar 19 1 17 1
Ökning genom rörelseförvärv
Minskning genom avyttring
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar -5 -2 -6 -2
Omräkningsdifferenser 1 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 160 140 129
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -130 -120 -110 -103
Årets avskrivningar -12 -10 -8 -7
Ökning genom avyttring
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser -1 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -143 -130 -119 -110
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar
Utrangering
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0
Utgående bokfört värde 32 30 21 19
Immateriella tillgångar totalt 2 655 1 911 53 40

Som en metod att begränsa utsläppen av koldioxid införde EU 2005 ett system för utsläppsrättigheter. För perioden 2013 till och med 2020 har Rexcell Tissue & Airlaid AB tilldelats totalt 166 246 ton. År 2018 var tilldelningen för Dals Långed 0 ton samt för Skåpafors 18 078 ton. Totalt antal utsläppsrätter minskar varje år fram till år 2020 då Dals Långed kommer att ha utsläppsrättigheter motsvarande 0 ton per år och Skåpafors 17 349 ton per år. Produktionsanläggningen i Dals Långed är vilande och när det inte sker någon produktion utnyttjas inga utsläppsrätter. Tilldelningen av utsläppsrätter från Länsstyrelsen ligger vilande från 2017, men kan via ansökan återfås fram till år 2020. Totalt har 13 406 ton förbrukats i Skåpafors under 2018, 13 308 ton 2017. Erhållna utsläppsrättigheter redovisas som immateriella tillgångar bokförda till anskaffningsvärdet noll.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Nedskrivningstest av goodwill utförs vid varje räkenskapsårs slut. Vid införande av IFRS har fördelning av koncernens goodwillposter skett genom användande av fördelningsnycklar, se Not 4.2.

 

Förvärv och förvärvsgoodwill i MSEK

Affärsområde År Förvärv Land Förvärvsgoodwill, MSEK
New Markets 2018 BioPak Pty Ltd Australien 4682)
Meal Service 2018 Kindtoo Limited (Biopac UK Ltd) Storbritannien 10
New Markets 2017 United Corporation Ltd (Sharp Serviettes) Nya Zeeland 37
New Markets 2016 Terinex Siam Co Ltd Thailand 104
Consumer 2014 Paper+Design Group Tyskland 197
New Markets 2013 Song Seng Associates Pte Ltd Singapore 501)

1) Inkråmsförvärv
2) Preliminär förvärvsgoodwill, förvärvsanalysen är inte fastställd

 

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter identifierade per affärsområde enligt nedan:

MSEK 2018 2017
Table Top 1 199 1 199
Meal Service 10
Consumer 224 215
New Markets 680 203
Summa 2 114 1 617

Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill sker årligen samt då indikationer på att nedskrivningsbehov föreligger. Ingen prövning sker under det år bolaget förvärvas, det vill säga för Meal Service under 2018 då Biopac UK Ltd förvärvades samt för BioPak Pty Ltd i New Markets. Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker innevarande år samt en femårsperiod. Kassaflöden bortom denna period extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga tillväxttakten för branschen som helhet.

Tabellen nedan visar vilken tillväxttakt (i genomsnitt) som använts i beräkningen för respektive affärsområde, siffran inom parentes visar vilken tillväxttakt som användes vid förra årets beräkning.

 

Tillväxttakt År 1 År 2-5 Bortom prognosperioden
Table Top 2 % (2 %) 2 % (2 %) 2 % (1 %)
Consumer 2 % (2 %) 3 % (3 %) 2 % (1 %)
New Markets 2 % (2 %) 3 % (3 %) 3 % (1 %)
Använd diskonteringsränta före skatt per affärsområde
Table Top 7,6 % (8,1 %)
Consumer 8,8 % (9,3 %)
New Markets 10,6 % (11,1 %)

 

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden är i huvudsak vinstmarginal, tillväxttakt och nominell diskonteringsränta. Vilken diskonteringsränta som används per affärsområde kan läsas från tabellen ovan. Diskonteringsräntan före skatt är använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Företagsledningen har fastställt vinstmarginal och tillväxttakt baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker i affärsområdet. Företagsledningen bedömer att koncernens verksamhet är stabil och att det därför inte finns några enskilt väsentliga antaganden som kan påverka vinstmarginalen. Den uppskattade tillväxttakten appliceras i allt väsentligt på nettoomsättning och fritt kassaflöde.

Företagsledningen bedömer att rimligt möjliga förändringar i de väsentliga antaganden som använts i beräkningarna inte skulle ha så stora effekter att de var och en för sig skulle reducera återvinningsvärdet till ett värde som är lägre än det redovisade värdet.