Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Byggnader
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 480 407 120 120
Investeringar 6 55
Ökning genom rörelseförvärv 1
Försäljningar och utrangeringar -2 0
Omklassificeringar 3 8 0
Omräkningsdifferenser 15 10
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 504 480 119 120
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -168 -151 -104 -103
Årets avskrivningar -18 -15 -1 -1
Rörelseförvärv 0
Försäljningar och utrangeringar 1 0 0
Omklassificeringar 0 0
Omräkningsdifferenser -3 -2
Utgående ackumulerade avskrivningar -188 -168 -105 -104
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -8 -8 -8 -8
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -8 -8 -8 -8
Utgående bokfört värde 308 304 6 7
Mark och markanläggningar
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 91 60 2 2
Investeringar 0 29
Ökning genom rörelseförvärv
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser 4 2
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 91 2 2
Uppskrivningar
Ingående ackumulerade uppskrivningar 12 12
Utgående ackumulerade uppskrivningar 0 0 12 12
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -9 -9 -9 -9
Årets nedskrivningar
Återföring av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 -9 -9 -9
Utgående bokfört värde 85 82 5 5
Byggnader, mark och markanläggningar 392 385 11 12

Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.