Not 23 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 1 901 1 807 51 49
Investeringar 32 13 1 1
Ökning genom rörelseförvärv 1 7
Försäljningar och utrangeringar -42 -35 0 -2
Omklassificeringar 124 64 2 3
Omräkningsdifferenser 36 45
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 051 1 901 55 51
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 365 -1 279 -40 -39
Årets avskrivningar -92 -86 -3 -3
Rörelseförvärv -1
Försäljningar och utrangeringar 37 30 0 1
Omklassificeringar -1 2
Omräkningsdifferenser -28 -32
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 449 -1 365 -43 -40
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -14 -14 -3 -3
Årets nedskrivningar -2
Återföring av nedskrivning 4
Omklassificering
Omräkningsdifferenser 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -12 -14 -3 -3
Utgående bokfört värde 590 522 9 8

Maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing ingår i ovanstående tabell för koncernen med 5 (2017: 6) MSEK i anskaffningsvärde och 2 (2017: 3) MSEK i ackumulerad avskrivning.

Moderbolaget har inga maskiner och andra tekniska anläggningar under finansiell leasing.