Not 24 – Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 353 320 22 21
Investeringar 16 24 0 0
Ökning genom rörelseförvärv 4
Minskning genom avyttring
Försäljningar och utrangeringar -6 -11 -1 -1
Omklassificeringar -12 10 2 2
Omräkningsdifferenser 13 10
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 368 353 22 22
Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -264 -246 -19 -18
Årets avskrivningar -26 -22 -1 -1
Rörelseförvärv -3
Försäljningar och utrangeringar 6 10 1 1
Ökning genom avyttring 1
Omklassificeringar 15
Omräkningsdifferenser -10 -7
Utgående ackumulerade avskrivningar -281 -264 -19 -19
Utgående bokfört värde 87 89 3 3