Not 25 – Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 103 84 2 1
Investeringar 123 100 3 5
Ökning genom rörelseförvärv
Minskning genom avyttring
Försäljningar -1 0 0
Omklassificeringar -134 -83 -4 -5
Omräkningsdifferenser 2 3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 94 103 1 2
Nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar -20 -20 0 0
Årets nedskrivningar
Utrangering av nedskrivning
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade nedskrivningar -20 -20 0 0
Utgående bokfört värde 74 83 1 2