Not 27 – Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Lånefordringar 10 2 0 0
Finansiella fordringar hos koncernföretag 1 764 1 624
Summa andra långfristiga fordringar 10 2 1 764 1 624

Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Lånefordringar löper i huvudsak med rörlig ränta varför verkligt värde bedöms motsvaras av det bokförda värdet.