Not 28 – Kundfordringar och andra fordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Kundfordringar 921 798 121 112
Fordringar hos koncernföretag 33 32
Övriga fordringar 136 84 12 13
Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag 140 138
Summa kundfordringar och andra fordringar 1 057 882 306 295

 

För kreditrisker och exponeringar se Not 3.1.2.

Övriga fordringar ovan avser:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Fordringar på leverantörer 8 10
Momsfordran 79 32 12 13
Factoring 8 9
Övriga fordringar 41 33 0 0
Summa övriga fordringar 136 84 12 13

Kreditexponering:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna 806 706 108 102
Kundfordringar förfallna men ej nedskrivna 106 91 13 10
Kundfordringar nedskrivna 25 17 2 2
Reserv för osäkra kundfordringar -16 -15 -2 -2
Totalt kundfordringar 921 798 121 112

Kreditrisken i kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna bedöms inte vara stor. 31 % (2017: 37 %) av totala kundfordringar ej förfallna eller nedskrivna har rating AA eller högre. Den geografiska spridningen, historiken Duni har om sina kunder samt sannolikheten att alla kunder skulle få eventuella betalningssvårigheter på samma gång, gör att Duni inte ser någon anledning till nedskrivningsbehov i denna kategori. Ingen enskild kundfordran överstiger 4,4 % (2017: 3,9 %) av de totala ej förfallna eller nedskrivna kundfordringarna.

Förfallotid för förfallna men ej nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Mindre än 1 månad 75 75 12 10
1-3 månader 25 13 1 0
3-6 månader 4 3
Mer än 6 månader 1 1
Summa 106 91 13 10

Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 16 MSEK per den 31 december 2018 (2017: 15 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.

Förfallotid för nedskrivna kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Mindre än 3 månader 12 3 0 0
3-6 månader 4 4 0 0
Mer än 6 månader 10 10 2 2
Summa 25 17 2 2

Specifikation över reserv för osäkra kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Vid årets ingång 15 23 2 3
Reservering för osäkra fordringar 5 2 1
Fordringar som skrivits bort under året -3 -2 -1
Återförda outnyttjade belopp -2 -9 -1
Valutakursdifferenser 0 0
Vid årets utgång 16 15 2 2

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten försäljningskostnader i resultaträkningen.

I övriga kategorier inom kundfordringar och andra fordringar ingår inte några tillgångar för vilka nedskrivningsbehov föreligger.

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det verkliga värdet för varje kategori fordringar som nämns ovan. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
SEK 38 35 38 34
EUR 550 524 21 19
GBP 94 79
DKK 37 34 37 34
NOK 25 24 25 24
PLN 18 21
CHF 22 25
AUD 70
Andra valutor* 67 56
Summa 921 798 121 112

*Andra valutor avser bland annat CZK, NZD, RUB, SGD, THB, USD mm.