Not 29 – Derivatinstrument

2018 2017
MSEK Tillgång Skuld Tillgång Skuld
Ränteswap – kassaflödessäkring 3 0 5
Valutaterminskontrakt 1 1 2 11
Skuld avseende minoritetsägares säljoption 348 11
Summa redovisat i balansräkningen 1 351 2 28
Finansiella instrument som omfattas av ramavtal om kvittning 0 0
Summa efter beaktande av ramavtal av kvittning 1 2

Duni använder ränteswappar samt valutaterminskontrakt för att hantera sin valutaexponering. Samtliga derivatinstrument marknadsvärderas och värdeförändringen avseende valutaterminskontrakt redovisas i resultaträkningen medan värdeförändringen på ränteswappar redovisas i övrigt totalresultat. Värdeförändringen på skulden avseende säljoptionen redovisas i eget kapital. Dotterbolagets siffror överensstämmer med koncernens.

Den maximala exponeringen för kreditrisk på balansdagen är verkligt värde på de derivatinstrument som redovisas som tillgångar i balansräkningen.

Ränteswap

I finanspolicyn skrivs att genomsnittlig ränteperiod skall vara sex månader för den totala låneportföljen med möjlighet till en variation av +/- sex månader.

Duni har valt att säkra viss del av utestående lån med ränteswap, rörlig mot fast ränta. Redovisning av ränteswap klassificeras som en kassaflödessäkring och hanteras som säkringsredovisning enligt IFRS 9.

Utestående nominellt belopp per 2018-12-31 är 40 MEUR. Vinster och förluster på ränteswappar per 31 december 2018, som redovisats i säkringsreserven i eget kapital ”Rapport över förändring i eget kapital för koncernen”, kommer kontinuerligt att överföras till finansiella kostnader i resultaträkningen till dess att swappen förfallit.

Net Investment Hedge

En del av tillgångarna i det nyförvärvade bolaget BioPak Pty Ltd säkras genom en valutaswap enligt reglerna för en Net Investment Hedge.

Valutaterminskontrakt

Valutaterminskontrakt avtalas med avsikten att skydda koncernen mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten fastställer den kurs till vilken en tillgång eller skuld i utländsk valuta kommer att realiseras. En ökning eller minskning av det belopp som krävs för att reglera tillgången/skulden kompenseras av en motsvarande värdeförändring av terminskontraktet.

Vägd genomsnittlig löptid för koncernens valutaterminer fördelade efter dess syfte visas i nedanstående tabell:

Genomsnittlig löptid i månader
2018 2017
Valutaterminskontrakt för finansiella tillgångar och skulder 3 3

Marknadsvärdet vid utgången av perioden för dessa terminer uppgår till 1 (2017: -9) MSEK.

Skuld avseende minoritetsägares säljoption

Den 15 oktober 2018 förvärvade Duni 75 % av aktierna i BioPak Pty Ltd i Australien. Det finns en sälj respektive köpoption som båda parter kan välja att nyttja efter två år på cirka 24 MSEK för ytterligare 5 % av aktierna. Duni har en förpliktelse att förvärva resterande 20 % av aktierna efter fem år. En av minoritetsägarna i BioPak Pty Ltd har därmed en säljoption i perioden oktober 2023 till april 2024, där lösenpris bestäms av de framtida resultaten.

I februari 2018 förvärvade Duni 75% av aktierna i Kindtoo Ltd, som marknadsförs under namnet Biopac UK Ltd. Minoritetsägarna i Kindtoo Ltd har en säljoption i perioden aug 2020 till mars 2021, där lösenpris bestäms av de framtida resultaten och Duni har därmed en förpliktelse att förvärva resterande 25 %.

Duni har sedan tidigare år förvärvat 80 % av aktierna i det Nya Zeeländska bolaget United Corporation Limited, som marknadsförs under namnet Sharp Serviettes. Minoritetsägarna har en säljoption som kan nyttjas av säljaren i perioden april-juni under åren 2019-2021. Lösenpris bestäms av de framtida resultaten multiplicerat med en given multipel innebärande att Duni har en förpliktelse att förvärva de återstående 20 % av aktierna.

Duni redovisar en mindre del som kortfristig samt resterande som långfristig derivatskuld avseende dessa säljoptioner, motsvarande det diskonterade förväntade lösenpriset för optionerna.