Not 30 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Förutbetalda hyror 3 3 2 2
Förutbetalda leasingavgifter 1 1 0
Förutbetalda försäkringar 4 2 0
Förutbetalda pensioner 5 5 4 4
Förutbetalda katalogkostnader 6 7 3 3
Övriga poster 17 12 4 6
Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 30 13 14