Not 31 – Upplåning

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Långfristig
Banklån 1 399 637 1 384 637
Checkräkningskredit 2 0
Summa långfristig upplåning 1 399 639 1 384 637
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Kortfristig
Banklån 103 197 103 197
Summa kortfristig upplåning 103 197 103 197
Summa upplåning 1 502 836 1 487 834

Dunis exponering, avseende upplåning, för förändringar i ränta och kontraktsenliga tidpunkter för ränteförhandling är vid rapportperiodens slut följande:

MSEK 2018 2017
6 månader eller mindre 103 197
6-12 månader 0 0
Mer än 1 år 1 399 637
Summa 1 502 834

Dunis upplåning värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Skillnaden mellan det i balansräkningarna för 2018-12-31 redovisade värdena och de nominella värdena utgörs av transaktionskostnader.

Dunis upplupna räntor ligger redovisade som upplupna kostnader. Nedan visas nominella värden exklusive upplupna räntor samt redovisade värden för Dunis upplåning.

Avstämning av räntebärande nettoskuld

Nedan analyseras den räntebärande nettoskulden och förändringen för respektive period.

MSEK 2018 2017
Andra långfristiga fordringar 10 2
Likvida medel 260 227
Checkräkningskredit 0 -2
Banklån lång -1 399 -637
Finansiell leasingskuld -2 -4
Banklån kort -103 -197
Avsättningar till pensioner -256 -244
Räntebärande nettoskuld -1 490 -855
MSEK 2018 2017
Likvida medel och andra långfristiga fordringar 270 229
Avsättning till pensioner -256 -244
Finansiell leasingskuld -2 -4
Bruttoskuld – bunden ränta
Bruttoskuld – rörlig ränta* -1 502 -836
Räntebärande nettoskuld -1 490 -855

* Se ränteswappar not 29.

 

Räntebärande nettoskuld exklusive avsättning till pensioner:

MSEK Likvida medel Andra långfristiga fordringar Check-räknings-kredit Övriga finansiella skulder Finansiella leasing avtal som förfaller inom 1 år Finansiella leasing avtal som förfaller efter 1 år Låneskulder som förfaller inom 1 år Låneskulder som förfaller efter 1 år Summa
Räntebärande nettoskuld per 31 december 2016 186 2 -14 0 -1 -2 0 -659 -489
Nettokassaflöde 41 0 13 19 0 -1 -152 -81
Valutakursdifferenser 0 0 0 -19 0 0 -7 -16 -42
Övriga ej kassaflödes-påverkande poster -190 190 0
Räntebärande nettoskuld per 31 december 2017 227 2 -2 0 -1 -3 -197 -637 -611
Nettokassaflöde 28 8 2 58 0 0 90 -726 -540
Valutakursdifferenser 5 0 0 -58 0 0 4 -36 -85
Övriga ej kassaflödes-påverkande poster 0 0
Räntebärande nettoskuld per 31 december 2018 260 10 0 0 -1 -3 -103 -1 399 -1 236

Den räntebärande nettoskulden som Duni följer som nyckeltal innehåller även avsättning till pensioner. I ovan tabell har Duni valt att inte ta med avsättning till pensioner för att nettokassaflödet i tabellen ska kunna stämmas av mot årets kassaflöde samt kassaflöde använt i finansieringsverksamheten i koncernens kassaflödesanalys.

Verkliga värden

Nuvarande finansiering

Dunis banklån och checkräkningskredit, uppgående till 1 502 (2017: 836) MSEK löper med rörlig ränta där räntan fastställs vid varje ny låneperiod. Diskonteringseffekten för en så relativt kort tidsperiod är inte väsentlig varför det verkliga värdet motsvaras av det nominella värdet plus upplupen ränta.

2018 2017
MSEK
Redovisat värde Nominellt värde Redovisat värde Nominellt värde
Banklån 1 502 1 502 834 834
Checkräkningskredit 0 0 2 2
Leasing 2 2 4 4
Summa 1 504 1 504 840 840

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens upplåning är följande:

MSEK 2018 2017
EUR 1 504 840
Andra valutor
Summa 1 504 840

Banklån

Dunis finansiering signerades den 18 december 2017 och är långfristig. Finansieringen består av två revolverande kreditfaciliteter om nominellt 200 MEUR. 150 MEUR löper ut december 2021 och 50 MEUR löper ut juni 2020. Duni har även ett kreditavtal om 10 MEUR som löper till maj 2019. Räntesatsen är rörlig och sätts som EURIBOR, fram till nästa rullning plus en marginal. Genomsnittlig ränta på banklån var 0,40 % (2017: 0,38 %) per år.

Checkräkningskredit

Moderbolaget har för koncernen tecknat två checkräkningskrediter uppgående till nominellt 17 MEUR.
Utnyttjade beloppet per den 2018-12-31 var 0 MEUR.