Not 32 – Klassificering av finansiella instrument

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Tillgångar
Icke finansiella tillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 3 798 2 991 77 65
Uppskjuten skattefordran 57 49 18 19
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 371 932
Varulager 771 627 105 98
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 30 13 14
Summa icke finansiella tillgångar 4 663 3 697 1 584 1 128
Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde *
Andra långfristiga fordringar 10 2 6 0
Kundfordringar 921 798 121 112
Skattefordringar 35 23 0 5
Övriga fordringar 136 84 12 13
Fordringar hos koncernföretag 1 936 1 794
Likvida medel / Kassa och bank 260 227 172 157
Summa tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde * 1 363 1 134 2 247 2 081
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 1 2 1 2
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 1 2 1 2
Summa tillgångar 6 027 4 833 3 832 3 211

Duni har inga tillgångar vilka klassificeras som ”Derivat som används för säkringsändamål” samt ”Tillgängliga för försäljning”.

* 2017: Låne- och kundfordringar

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Skulder
Icke finansiella skulder
Uppskjuten skatteskuld 206 138 12 12
Avsättning till pensioner 255 244 94 97
Avsättning till omstruktureringsreserv 29 6 6 2
Summa icke finansiella skulder 490 388 112 111
Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Checkräkningskredit 0 2 0 0
Banklån 1 502 834 1 487 834
Leverantörsskulder 424 428 61 60
Skatteskulder 23 41 22 22
Övriga skulder 143 87 25 26
Skulder till koncernbolag 222 270
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 477 432 82 78
Summa skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 2 569 1 824 1 899 1 289
Derivat som används för säkringsändamål
Derivatinstrument 3 5 3 5
Summa derivat som används för säkringsändamål 3 5 3 5
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Derivatinstrument 0 11 0 11
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 0 11 0 11
Skulder värderade till verkligt värde via eget kapital
Derivatinstrument 349 11 0
Summa skulder värderade till verkligt värde via eget kapital 349 11 0 0
Summa skulder 3 410 2 239 2 014 1 416