Not 33 – Pensionsförpliktelser

Ersättningar för pensioner och andra ersättningar efter anställning erläggs till övervägande del genom avgiftsbestämda planer där fortlöpande betalningar till myndigheter och försäkringsbolag görs. Dessa fristående organ tar därmed över förpliktelserna mot de anställda. Inom koncernen finns även ett antal förmånsbaserade pensionsplaner, vilket innebär att de anställda garanteras en pension motsvarande en procentuell andel av lönen.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen
MSEK 2018 2017
Förmånsbestämda pensionsplaner 255 244

Förmånsbestämda pensionsplaner

Inom koncernen finns ett flertal förmånsbestämda pensionsplaner, där de anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön och tjänstgöringstid. De största planerna finns i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Planerna i Storbritannien och Nederländerna är externt fonderade, där förvaltningstillgångarna innehas av stiftelser eller liknande juridiska personer. Stiftelsernas verksamhet regleras av nationella bestämmelser och praxis, vilket gäller förhållandet mellan koncernen och förvaltare (eller motsvarande) av stiftelsens förvaltningstillgångar, samt hur förvaltningstillgångarna är sammansatta av olika typer av tillgångar.

Duni tillämpar från och med den 1 januari 2013 den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster och förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat.

Pensionsförsäkring i Alecta

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i det oberoende försäkringsbolaget Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Duni har inte tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 4 (2017: 4) MSEK.

Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Per 2018-12-31 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 142 % (2017: 154 %). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

De belopp som redovisas i koncernens balansräkning består av:

Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2018 2017
Nuvärdet av fonderade förpliktelser 343 325
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -260 -261
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 172 180
Pensionsnettoskuld i balansräkningen 255 244

Totala pensionskostnader som redovisas i koncernens resultaträkning är följande:

MSEK 2018 2017
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år -10 -9
Räntekostnad -11 -11
Ränteintäkt 6 5
Summa pensionskostnad avseende förmånsbestämda pensionsplaner -15 -15
Årets pensionskostnad avseende avgiftsbestämda pensionsplaner -36 -33
Summa årets totala pensionskostnad, ingår i personalkostnader (not 13) -51 -48
Årets omvärdering av pensionsplaner redovisade i övrigt totalresultat -18 4

Kostnaderna avseende förmånsbestämda pensionsplaner fördelas i koncernens resultaträkning på följande poster:

Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2018 2017
Rörelseresultat -10 -10
Finansiella kostnader -5 -5
Summa kostnader från förmånsbestämda pensionsplaner i resultaträkningen -15 -15

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

Förmånsbestämda pensionsplaner
MSEK 2018 2017
Vid årets början 505 502
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 10 9
Räntekostnad 11 11
Omvärderingar förluster(+)/vinster(-) till följd av erfarenhetsbaserade justeringar av förmånsbestämda förpliktelser 3 -2
Omvärderingar försluster(+)/vinster(-) till följd av förändrade demografiska antaganden 2 0
Omvärderingar försluster(+)/vinster(-) till följd av förändrade finansiella antaganden -6 -1
Valutakursdifferenser 12 5
Utbetalda ersättningar -22 -20
Vid årets slut 516 505

Omvärderingar innebär vinst/förlust till följd av förändrade demografiska antaganden, finansiella antaganden samt erfarenhetsbaserade vinster/förluster.

Förändringen i verkligt värde på förvaltningstillgångar under året är följande:

MSEK 2018 2017
Vid årets början -261 -234
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar -6 -5
Omvärderingar förluster(+)/vinster(-) till följd av erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar 20 -15
Valutakursdifferenser -8 -2
Avgifter från arbetsgivaren -10 -9
Avgifter från anställda -1 -1
Utbetalda ersättningar 6 5
Regleringar 0 0
Vid årets slut -260 -261
Erfarenhetsbaserade justeringar av förvaltningstillgångar -20 -15

Förvaltningstillgångarna finns i huvudsak i Storbritannien och Nederländerna. I Nederländerna och Tyskland består fonderingen av försäkringskontrakt som ger en garanterad årlig avkastning med möjlighet till en av försäkringsbolaget årligen beslutad bonus. I Storbritannien är 81 % (83 %) av försäkringskontraken placerade i egetkapitalinstrument, 10 % (8 %) i obligationer samt 9 % (9 %) i fastigheter. Antagen avkastning på förvaltningstillgångar anges till den garanterade avkastningen plus den förväntade bonusen.

Avgifter till förmånsbestämda pensionsplaner under 2019 förväntas uppgå till samma nivå som 2018.

Vägd genomsnittlig löptid för pensionsförpliktelsen uppgår till 17,1 år (17,6 år).

Aktuariella antaganden på balansdagen Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien
Diskonteringsränta 1,95 % (2,05) 1,65 % (1,5) 2,85 % (2,75) 2,0 % (1,8) 1,6 % (1,5)
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 1,65 % (1,5) 2,85 % (2,75) 2,0 % (1,8) 1,6 % (1,5)
Framtida årliga löneökningar 4,10 % (4,05) 2,4 % (2,4) 2,8 % (2,8)
Framtida årliga pensionsökningar 1,8 % (1,7) 1,75 % (1,75) 3,35 % (3,30) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0)
Personalomsättning 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0−5,0 % (0,0−5,0)*

*Olika antaganden baserat på ålder.

Antaganden beträffande framtida livslängd baseras på offentlig statistik och erfarenheter från dödlighetsundersökningar i varje land, och sätts i samråd med aktuariell expertis. Pensionsplanerna i Sverige och Tyskland är stängda och har endast utbetalningar.

Genom sina förmånsbestämda pensionsplaner är Duni exponerad mot ett antal risker, de mest väsentliga riskerna är:

Tillgångars volatilitet: Planens skulder är beräknade genom användning av en diskonteringsränta som utgår från företagsobligationer. I linje med tidigare år fastställs diskonteringsräntan för de svenska planerna genom referens till marknaden för säkerställda bostadsobligationer. Om förvaltningstillgångarna inte uppnår motsvarande avkastning uppstår underskott. På kort sikt kan detta medföra volatilitet men då skulden i pensionsplanen är långsiktig är placeringar i till exempel eget kapital instrument lämpligt för att hantera planen effektivt och få bästa avkastning. Duni har ingen egen kontroll över förvaltningstillgångarnas placeringar. De innehas av stiftelser vars verksamhet regleras av nationella bestämmelser och praxis.

Förändringar i obligationernas avkastning: En minskning i räntan på företagsobligationer kommer att innebära en ökning av skulderna i planerna, även om detta delvis kommer att uppvägas av en ökning i värdet av obligationer.

Inflationsrisk: Vissa av planens pensionsförpliktelser är kopplade till inflationen, högre inflation leder till högre skulder. De flesta förvaltningstillgångarna är antingen opåverkade av (fast ränta på obligationer) eller svagt korrelerade med (aktier) inflationen, vilket innebär att en ökning i inflationen också kommer öka underskottet.

Livslängdsantaganden: Merparten av pensionsförpliktelserna innebär att de anställda som omfattas av planen ska erhålla förmånerna livet ut vilket medför att höjda livslängdsantaganden resulterar i högre pensionsskulder. Detta är framförallt väsentligt i de svenska planerna vilka inflationsökningar medför högre känslighet för ändringar i livslängdsantaganden.

Sammansättning per land, 2018 MSEK Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien Total
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 152 53 165 139 7 516
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -1 -140 -115 -5 -260
Summa förmånsbestämd pensionsplan per land 152 52 25 24 2 255
Sammansättning per land, 2017 MSEK Sverige Tyskland Storbritannien Nederländerna Belgien Total
Nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser 155 53 155 136 6 505
Verkligt värde på förvaltningstillgångar -1 -143 -113 -4 -261
Summa förmånsbestämd pensionsplan per land 155 52 12 23 2 244
Diskonteringsräntans känslighet i den förmånsbestämda förpliktelsen (DBO):
Förändring i antagande Ökning i antagande Minskning i antagande
Diskonteringsränta +/- 0,5 % Minskning med 7,8 % (9,0) Ökning med 8,4 % (8,0)

 

Känslighetsanalysen på DBO avser hela koncernen.

Om förväntad livslängd i den svenska pensionsplanen skulle öka med 1 år från antagandet skulle den svenska pensionsplanen öka med 5,8 % (5,6).

Om pensionsökningarna i den svenska pensionsplanen skulle öka med 0,5 % från antagandet skulle den svenska pensionsplanen öka med 6,2 % (6,4).

Om pensionsökningarna i den svenska pensionsplanen skulle minska med 0,5 % från antagandet skulle den svenska pensionsplanen minska med 5,7 % (5,9).

De metoder och antaganden som känslighetsanalyserna bygger på har inte förändrats sedan föregående år.

Moderbolaget
MSEK 2018 2017
Avsättningar enligt Tryggandelagen
FPG/PRI-pensioner 94 97
Skuld i balansräkningen 94 97
De belopp som redovisas i moderbolagets resultaträkning är följande:
Intjänat under året 0 0
Räntekostnad -5 -5
Årets pensionskostnad -5 -5

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

2018 2017
Vid årets början 97 100
Nettokostnad redovisad i resultaträkningen 5 5
Utbetalda ersättningar -8 -8
Regleringar 0
Vid årets slut 94 97

Skulden i moderbolaget avser pensionsförpliktelse hos PRI.