Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Upplupna kostnader till personal 122 124 31 28
Upplupna räntekostnader 0 0 0 0
Upplupna kostnadsfakturor 112 77 21 22
Upplupna skulder till kunder* 213 203 27 23
Övriga poster 29 27 3 5
Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 477 432 82 78

* Upplupna skulder till kunder avser främst kundbonusar.