Not 35 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Koncernen har genom det nyförvärvade bolaget BioPak Pty Ltd pantsatta fordringar om 15,7 MSEK. Moderbolaget har inga ställda säkerheter under 2018.

 

Eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Garantier 44 37 41 35
FPG/PRI 2 2 2 2
Summa eventualförpliktelser 46 39 43 37

Av garantierna i moderbolaget är 38 (2017: 35) MSEK ställda till förmån för koncernföretag samt 3 (2017: 2,4) till lokala tullverk.

Duni har en miljöpolicy och har implementerat kontrollsystem som hjälper Duni att tillse att miljölagstiftningen efterlevs. Duni anser att den befintliga verksamheten och produktionsanläggningarna i allt väsentligt uppfyller kraven i miljö lagar och -bestämmelser som Duni omfattas av men Duni kan inte garantera att idag okända skyldigheter, exempelvis sanering eller återställande av egendom som ägs eller tidigare har ägts av Duni, inte kan komma att uppstå i framtiden. Dialog pågår med ansvariga myndigheter rörande ansvarsfördelning och teknisk undersökning av misstänkt historisk markförorening på två av Duni AB ägda fastigheter.

Inga väsentliga skulder förväntas uppkomma till följd av någon av ovanstående typer av eventualförpliktelser.