Not 36 – Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Avskrivningar 201 174 17 16
Nedskrivningar lager -6 -4
Omstruktureringar 22 -6 4 5
Avsättning till pensioner 9 -26 5 5
Värdeförändring derivat -13 -3
Övrigt -4 3 26 -35
Summa 215 141 46 -13