Not 37 – Åtaganden

Operationella leasingavtal

Duni hyr ett antal kontor och lagerlokaler samt personbilar i huvudsak till försäljningsorganisationen. Därutöver hyrs ett antal maskiner i produktionsverksamheten. Avtalen avser ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingavtalen har olika villkor, indexklausuler och rätt till förlängning. Villkoren är marknadsmässiga vad avser såväl priser som avtalslängd.

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Förfaller till betalning inom ett år 62 56 15 13
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 117 106 17 6
Förfaller till betalning senare än fem år 53 47
Summa 232 210 32 18
Därav leasingkontrakt tecknade under året 39 33 3 8

 

Totala kostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till 97 (2017: 77) MSEK i koncernen samt 25 (2017: 25) MSEK i moderbolaget.

Finansiella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Förfaller till betalning inom ett år 2 1
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 0 2
Förfaller till betalning senare än fem år 0
Summa 2 4 0 0
Nuvärdet av framtida leasingavgifter 2 4 0 0

IFRS 16 Leasing tillämpas från och med 1 januari 2019 och innebär att samtliga leasingavtal där Duni är leasingtagare ska redovisas i balansräkningen som tillgång respektive skuld. Resultaträkningen kommer att påverkas genom avskrivning på tillgången samt räntekostnad på skulden istället för en operationell leasingkostnad. Duni har identifierat och utvärderat de kontrakt som omfattas av den nya standarden. Duni har valt att vid övergången till IFRS 16 använda den förenklade övergångsmetoden innebärande att jämförelsetalen inte räknas om. Duni kommer att redovisa den ackumulerade effekten av att initialt tillämpa IFRS 16 som en justering av ingående balans den första tillämpningsdagen och övergången medför ingen påverkan på eget kapital. Leasingskulden värderas till nuvärdet av återstående leasingavgifter och nyttjanderättstillgången för samtliga identifierade avtal som berörs av den nya standarden uppgår till det belopp som motsvarar leasingskulden. Kostnaderna för dessa leasingavtal kommer i resultaträkningen att redovisas som avskrivning respektive räntekostnad vilket kommer att påverka resultatmått såsom EBITDA, rörelseresultat och finansnetto. Duni har valt att tillämpa de praktiska lättnadsreglerna avseende korttidsleasar (med en leasingperiod understigande 12 månader) samt leasingavtal av lågt värde (där den underliggande tillgången understiger ett värde av 5 TUSD) och inte redovisa en tillgång samt skuld för dessa utan istället som en löpande kostnad i resultaträkningen. Duni har valt att dela in sina leasingavtal i portföljer och använda samma diskonteringsränta på leasingportföljer med likande egenskaper.

För ytterligare upplysningar se not 2.1.1

Avstämning övergång till IFRS 16

MSEK Koncernen
Åtaganden för operationella leasingavtal per den 31 december 2018 232
Diskontering med koncernens vägda genomsnittliga marginella låneränta; 2,8 %* -8
Tillkommer: skulder för finansiella leasingavtal per den 31 december 2018 2
Avgår: Korttidsleasingavtal samt leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde vilka kostnadsförs linjärt -12
Leasingskuld redovisad per den 1 januari 2019 214

* vid första tillämpningsdagen (2019-01-01)

Övergångseffekter balansomslutning

MSEK Koncernen
Utgående balans 2018-12-31 6 027
Omräkning 214
Ingående balans 2019-01-01 6 241