Not 5 – Segmentinformation

Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av den strategiska styrgruppen och som används för att fatta strategiska beslut. Sedan den 1 januari 2017 är verksamheten i Duni indelat i fyra rörelsesegment.

Den strategiska styrgruppen bedömer och utvärderar verksamheten utifrån rörelsegrenar som är indelade för att de är utsatta för gemensamma risker och möjligheter. Duni betraktar rörelsegrenarna Table Top, Meal Service, Consumer och New Markets som rörelsesegment vilka internt inom Duni benämns som affärsområden.

Affärsområde Table Top erbjuder Dunis koncept och produkter främst till hotell, restaurang, catering samt företag som är verksamma inom hälso- och omvårdnadssektorn. Table Top marknadsför i huvudsak servetter, dukar och ljus för det dukade bordet.

Affärsområde Meal Service erbjuder koncept för måltidsförpackningar och serveringsprodukter för exempelvis take-away, färsk färdigmat och catering av olika slag. Kunder är huvudsakligen take-away-drivna restauranger, matproducenter samt företag som är verksamma inom hälso- och omvårdnadssektorn.

Affärsområde Consumer erbjuder konsumentprodukter till främst detaljhandeln i Europa. Kunderna utgörs av dagligvarukedjor men även andra kanaler såsom olika typer av fackhandel exempelvis trädgårdsmarknader, inredningsbutiker och ”gör-det-själv”-butiker.

Affärsområde New Markets erbjuder Dunis koncept av attraktiva kvalitetsprodukter och koncept för bordsdukning samt förpackningar med inriktning på nya marknader utanför Europa. Förutom kundsegment såsom hotell, restaurang och catering så riktar affärsområdet även erbjudande till detaljhandeln.

Affärsområdena har i stor utsträckning ett gemensamt produktsortiment. Design- och förpackningslösningar anpassas dock för att passa de olika försäljningskanalerna. Produktion och supportfunktioner delas i stor utsträckning av dessa affärsområden. Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.

Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna.

Den strategiska styrgruppen i Duni motsvarar koncernledningen som fattar beslut om resursfördelningen inom Duni och som utvärderar verksamhetens resultat. Dunis koncernledning följer månatligen verksamheten uppdelad på de fyra affärsområdena som utvärderas och styrs utifrån det operativa rörelseresultatet vilket innebär redovisat rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas av den centrala finansförvaltningen, som handhar koncernens kassalikviditet.

Rörelsesegment

2018, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Ofördelat TOTALT
Totala intäkter 2 486 846 1 074 448 86 4 940
Intäkter från andra segment 12 12
Intäkter från externa kunder 2 486 846 1 061 448 86 4 927
Operativt resultat 330 41 42 13 4 430
Poster som inte ingår i operativt resultat -17 -5 -36 -22 0 -80
Redovisat rörelseresultat 313 36 6 -9 4 351
Finansiella intäkter 1
Finansiella kostnader -23
Inkomstskatt -79
Årets resultat 249
Summa tillgångar 2 912 311 1 336 1 424 44 6 027
Summa skulder 804 137 391 551 1 528 3 411
Investeringar 110 13 61 17 4 205
Avskrivningar 82 11 78 29 2 201

 

2017, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Ofördelat TOTALT
Totala intäkter 2 338 705 1 034 322 67 4 465
Intäkter från andra segment 0 24 24
Intäkter från externa kunder 2 338 704 1 010 322 67 4 441
Operativt resultat 375 31 57 24 5 491
Poster som inte ingår i operativt resultat 0 0 -26 -9 0 -35
Redovisat rörelseresultat 375 31 31 15 5 456
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -18
Inkomstskatt -106
Årets resultat 334
Summa tillgångar 2 979 225 1 235 355 39 4 833
Summa skulder 827 106 346 99 860 2 239
Investeringar 151 13 62 8 3 237
Avskrivningar 79 7 69 16 2 174

Uppdelning intäkter enligt IFRS 15

IFRS 15 medför nya krav för redovisning av intäkter och intäkterna från avtal med kunder delas upp i olika kategorier. Duni har identifierat de olika affärsområdena som fyra olika kategorityper. Inom dessa specificeras försäljningen per region samt per produktgrupp för att avspegla vilken karaktär Dunis försäljning har. Dunis varor och tjänster överförs vid samma tidpunkt, intäkten sker i samma månad som varan levereras till kund eller tjänsten utförs.

2018, MSEK Table Top Meal Service Consumer New Markets Övrigt TOTALT
Primära geografiska regioner
Norden 367 328 149 1 18 863
Centraleuropa 1 641 349 782 1 42 2 815
Södra & östra Europa 478 168 71 32 22 771
Övriga världen 0 0 59 415 4 478
Summa 2 486 846 1 061 448 86 4 927
Produktgrupper
Servetter 1 699 559 213 2 472
Bordsdukar 588 195 16 799
Ljus 157 20 7 183
Förpackningslösningar 478 1 47 526
Serveringsprodukter 341 77 135 553
Övrigt 42 26 210 29 86 394
Summa 2 486 846 1 061 448 86 4 927
Tidpunkt för redovisning av intäkt
Varor/tjänster överförda vid en tidpunkt 2 486 846 1 061 448 86 4 927
Varor/tjänster överförda över tid 0
Summa 2 486 846 1 061 448 86 4 927

Duni styr sin verksamhet utifrån det som i Duni benämns operativt resultat. Det operativa resultatet är ett alternativt nyckeltal och avser rörelseresultat före omstruktureringskostnader, orealiserade värderingseffekter av valutaderivat, verkligt värde allokeringar och avskrivningar av immateriella tillgångar som är identifierade i samband med rörelseförvärv. Se brygga nedan mellan operativt rörelseresultat och EBIT.

MSEK 2018 2017
Brygga mellan operativt resultat och rörelseresultat, EBIT
Operativt resultat 430 491
Omstruktureringskostnader -31 0
Orealiserade värdeförändringar av derivatinstrument 0
Avskrivningar på immateriella tillgångar identifierade i samband med rörelseförvärv -43 -34
Verkligt värde allokeringar i samband med rörelseförvärv -6 -1
Redovisat rörelseresultat, EBIT 351 456

De tillgångar och skulder som ingår i respektive affärsområde innefattar allt operativt kapital som används, huvudsakligen varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Därutöver har vissa tillgångar som är gemensamma, framförallt anläggningstillgångar, fördelats. Finansiella skulder, exklusive leverantörsskulder och derivatinstrument, har Duni valt att lägga ofördelat. Se även tabell över ofördelade skulder nedan samt Not 4.2.

MSEK 2018 2017
Ofördelade skulder
Checkräkningskredit 2
Leasing 2 4
Banklån 1 501 834
Skulder tillhörande övrig verksamhet som inte följs som ett rörelsesegment 24 21
Summa ofördelade skulder 1 528 860

Totala intäkter från externa kunder fördelat på produktgrupper:

MSEK 2018 2017
Produktgrupper
Servetter 2 472 2 270
Bordsdukar 799 785
Ljus 183 181
Serveringsprodukter 553 455
Förpackningslösningar 526 412
Övrigt* 394 339
Intäkter från externa kunder 4 927 4 441

*Övrigt avser bland annat kaffefilter, take-away bags, sugrör och påsar etc.

Totala intäkter från externa kunder fördelat på geografiska områden:

MSEK 2018 2017
Intäkter
Sverige 337 324
Övriga Norden 526 513
Tyskland 1 482 1 371
Övriga centrala Europa 1 333 1 198
Södra och östra Europa 771 697
Övriga världen 479 338
Intäkter från externa kunder 4 927 4 441

Duni har ingen enskild kund som står för mer än 10 % av nettoomsättningen.

Totala immateriella och materiella anläggningstillgångar fördelat på geografiska områden:

MSEK 2018 2017
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Sverige 1 581 1 544
Tyskland 996 996
Övriga centrala Europa 27 2
Södra och östra Europa 160 138
Australien 704
Övriga världen 331 311
Summa immateriella och materiella anläggningstillgångar 3 798 2 991

Moderbolagets uppdelning av nettoomsättningen på rörelsesegment samt geografiska områden:

Moderbolag, MSEK 2018 2017
Rörelsesegment
Table Top 565 564
Meal Service 396 373
Consumer 178 175
New Markets 45 39
Övrigt 9 9
Summa nettoomsättning 1 194 1 160
Moderbolag, MSEK 2018 2017
Geografiska områden
Norden 781 759
Centrala Europa 301 275
Södra och östra Europa 112 126
Övriga världen 0 0
Summa nettoomsättning 1 194 1 160