Not 7 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

I koncernens resultaträkning är kostnaderna grupperade per funktion. Nedan lämnas upplysning om väsentliga kostnadsslag.

Koncernen
MSEK Not 2018 2017
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete 1 029 785
Råmaterial och förbrukningsmaterial 986 933
Kostnad för ersättning till anställda 13 1 201 1 090
Av- och nedskrivningar 8 199 174
Övriga kostnader 1 165 1 015
Summa rörelsekostnader 4 580 3 997

Övriga kostnader avser kostnader för fastigheter, hyror, logistik, marknadsföring, resekostnader etc.