Not 8 – Avskrivningar

Avskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Kundrelationer 40 34 0
Aktiverade utvecklingskostnader 12 10 8 7
Varumärken och licenser 13 6 3 4
Byggnader och markanläggningar 18 15 1 1
Maskiner och inventarier 118 108 4 4
Totala avskrivningar 201 174 17 16

Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Kostnad för sålda varor 116 106 2 2
Försäljningskostnader 8 7
Administrationskostnader 29 26 15 14
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 49 34 0
Totala avskrivningar 201 173 17 16
Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Aktiverade utvecklingskostnader
Byggnader och markanläggningar
Maskiner och inventarier -2
Pågående nyanläggningr och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Totala nedskrivningar -2 0 0 0

Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
MSEK 2018 2017 2018 2017
Försäljningskostnader
Övriga rörelsekostnader -2
Totala nedskrivningar -2 0 0 0